Заповед на кмета на Добрич за продажба на сезонни стоки на открито за 2020 г.

 

З А П О В Е Д

                                                                                                          № 628

                                                                                             Гр. Добрич, 28.05.2020 г.

 

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари”, във връзка с Годишен график за провеждане на празнични мероприятия, базари и продажба на сезонни стоки на открито за 2020 година и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г., посл. изм. и доп. с решение 11-4/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич,

 

В Ъ З Л А Г А М

 

  1. На директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” да организира предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община град Добрич както следва: от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. – с дини и пъпеши и от 01.10.2020 г. до 15.12.2020 г.  – със зеле и тикви по списъци и схеми за разполагане; утвърдени от главния архитект;
  • подаването на документи за местата за дини и пъпеши да започва от 15.06.2020 г., а за тикви и зеле от 14.09.2020 г. по реда на регистриране на заявленията в деловодния дневник на предприятието съгласно правилата, определени в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич;
  • разрешенията да се издават в административната сграда на Централен кооперативен пазар. Таксата за ползване на едно място е в размер, определен в чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и се заплаща при получаване на разрешителното;
  • събраните приходи от тази такса да се внесат в общинския бюджет по банкова сметка: IBAN BG06SOMB91308410000644, код за вид плащане 448008 до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат;
  • на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар да се предостави информация за размера на таксите, необходимите документи и срокове, както и списъците с местата за търговска дейност с дини, пъпеши, тикви и зеле;
  • контрол по спазване на нормативните изисквания и на правилата за търговска дейност на открито се упражнява от оправомощени длъжностни лица от общинска администрация.
  1. На директора на ОП „Паркинги и пазари” да издава и подписва разрешения за ползване на общински терен за търговия със сезонни стоки.
  2. След приключване на дейностите в срок до 31.12.2020 г. директора на общинското предприятие да изготви и представи доклад за провеждането им, постигнати резултати и съпътстващи организацията проблеми и трудности.    

Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло на входа на административната сграда на ЦКП в тридневен срок от подписването й.

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Георги Георгиев – директор на ОП „Паркинги и пазари” и гл. архитект Б. Станчева.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Росица Йорданова –Зам.-Кмет ИРЕФ.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич                                                                            

 

 

 

Препис от заповедта да се връчи на визираните лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

Нагоре