Заповед на кмета на Добрич № 598/20.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

 

598

гр. Добрич, 20.05.2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Не се разрешават посещенията в :

а/ увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б/ закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др./ в училища, университети и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ провеждане на обучения от:

аа/ учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

аб/ учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

ав/ учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им /периодично обучение/;

аг/лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

ад/ провеждане на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ае/ провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

аж/ присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 15.

аз/ провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ.

аи/ провеждане на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Детските ясли и детските градини остават затворени до 29 май 2020 г. включително.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места /в спортни центрове, клубове и други/.

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия /конференции, симпозиуми и други/.

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито /театри, концерти, сценични прояви и други/, с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 /десет/ лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

9. Забраняват се посещения на външни лица, /свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10. Определя се часови диапазон от 8.30 до 10.30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 /шестдесет/ години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.

13. Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа организират дистанционна форма за предоставяне на съответната социална услуга.

14. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № Рд-01-262 от 14.05.2020 г. на МЗ.

ІІ. Тази Заповед отменя мои Заповеди  №№  309 от 08.03.2020 г., Заповед №  318 от 09.03.2020 г., Заповед №  355 от 12.03.2020 г., Заповед №  356 от 13.03.2020 г., Заповед №  357 от 14.03.2020 г., Заповед №  363 от 16.03.2020 г., Заповед №  364 от 16.03.2020 г., Заповед №  365 от 16.03.2020 г., Заповед №  381 от 19.03.2020 г., Заповед №  400 от 21.03.2020 г., Заповед №  409 от 24.03.2020 г., Заповед №  413 от 26.03.2020 г., Заповед №  421 от 30.03.2020 г., Заповед №  444 от 07.04.2020 г., Заповед №  463 от 12.04.2020 г., Заповед №  464 от 12.04.2020 г., Заповед №  466 от 14.04.2020 г., Заповед №  467 от 14.04.2020 г., Заповед №  478 от 15.04.2020 г., Заповед №  501 от 24.04.2020 г., Заповед №  502 от 27.04.2020 г., Заповед №  518 от 01.05.2020 г., Заповед №  519 от 01.05.2020 г., Заповед №  534 от 04.05.2020 г., Заповед №  535 от 05.05.2020 г., Заповед №  545 от 11.05.2020 г., Заповед №  552 от 12.05.2020 г., Заповед № 577 от 14.05.2020 г., Заповед № 590 от 18.05.2020 г., Заповед № 596 от 19.05.2020 г. 

ІІІ. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

     Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

Нагоре