Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки за работодатели и органи по назначаване

 
       З А П О В Е Д

      576

                 Гр. Добрич,14.05.2020г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на страната и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.  Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1.  Всички работодатели и органи по назначаването на територията на общината, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

2. Когато е невъзможно прилагането на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване, задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а)    дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № I от Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

б)  недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

г)    създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м..      

д)  осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).

3.    При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

 

4.   Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на територията на общината, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а)    организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.

б)    осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

в)  създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция.

г)    поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

5.   Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

6.   По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

7.    Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, да се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

II.   Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаваме и физически и юридически лица на територията на Община град Добрич, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

III.  Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

IV.  Ръководителите на други ведомства и администрации съгласно функционалната си компетентност, дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.

V.     Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

Препис от заповедта ми, да се оповести на гражданите на Община град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре