Заповед на кмета на Добрич за упражняване на колективни спортове на открито

З А П О В Е Д

552

гр. Добрич, 12.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на МЗ, както и мои Заповед № 463/12.04.2020 г. във вр. със Заповед № 501/24.04.2020 г., Заповед № 518/01.05.2020 г., Заповед № 534/04.05.2020 г. , Заповед № 535/05.05.2020 г. и Заповед № 545/11.05.2020 г. и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. В т.  І, б. 1д, накрая на текста се допълва текст както следва: „в това число без да се използват климатични инсталации”.

 2. В т.  І, б. 1ж, накрая на текста се допълва текст както следва: „в това число без да се използват климатични инсталации”.

3. В т. І се създава точка 1и, както следва: „Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика /в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол/, с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.”

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

Нагоре