Отмяна на заповед на кмета №422 от 31.03.2020 г.

 

З А П О В Е Д

 

427

 

гр. Добрич, 31.03.2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и последвалата Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Отменям своя заповед № 422/31.03.2020 г., с която бе разпоредено като противоепидемична мярка на територията на Община град Добрич всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места да са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

 

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

Нагоре