Изменения на заповеди на кмета № 356 и № 363

ЗАПОВЕД

№413/ 26.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, с което е обявено извънредно положение, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, с която се изменят негови: Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01.131 от 17.03.2020 г., Заповед І РД-01-139 от 19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № 356 от 13.03.2020 г. и Заповед № 363 от 16.03.2020 г., като удължавам срока на въведените с тях противоепидемични мерки до изричната им отмяна.

2. Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ в гр. Добрич да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиеничните изисквания, т. ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

3. Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово оповестяване на гражданите на Община град Добрич и на съответните длъжностни лица, отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед.

4. Да се уведомят органите на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед и да продължат да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

 

Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

Нагоре