Кметът на Добрич издаде нова заповед предвид предприетите мерки

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 400

град Добрич, 21.03.2020 година

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град

Добрич, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.:

 

Преустановяват се посещенията на паркове, градската градина, спортни площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 

Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

 

 

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

 

 

Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово осведомяване на

гражданите на Община град Добрич за изпълнение.

 

Органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие,

като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

Нагоре