Изменение за Заповед на кмета на Добрич № 356 от 13.03.2020г

 

З А П О В Е Д

 

381

 

град Добрич 19.03. 2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД – 01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Изменям своя Заповед № 356 от 13.03.2020г., изменена със Заповед № 357 от 14.03.2020г., както следва:

 

1.Създава се т.1а:

„1а.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата“.

 

 II. Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово осведомяване на гражданите на Община град Добрич.

 

III. Органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре