Със заповед на кмета се преустановяват посещенията на общински обекти

З А П О В Е Д

 

№ 363

 

гр. Добрич, 16.03. 2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-001-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Като противоепидемична мярка на територията на Община град Добрич до 29.03.2020 г. се преустановяват посещенията на следните обекти:

1. Център за защита на природата и животните, град Добрич;

2. Всички детски площадки на територията на град Добрич;

3. Спортна зала „Добротица”, стадион „Дружба”, както и всички останали спортни съоръжения на територията на СК „Простор”.

Противоепидемичните мерки по настоящата заповед са в сила до изричната им отмяна. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова – Секретар на Община гр. Добрич и на съответните директори, стопанисващи визираните в заповедта обекти.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване и  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре