Кметът актуализира Заповедта във връзка с обявеното извънредно положение

ЗАПОВЕД

№ 357

Град Добрич, 14.03. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. На Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

 

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:

 

 

Изменям своя заповед № 356/13.03.2020г. в частта й по т. 1, която придобива следното съдържание:

 

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителни магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.

 

Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово осведомяване на гражданите на Община град Добрич.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре