Кметът Йордан Йорданов издаде заповед относно мерки по организацията на работа на Община град Добрич и предоставянето на административни услуги

З А П О В Е Д

 

№ 355

 

гр. Добрич, 12.03. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на териториите на области София, Габрово и Плевен, в изпълнение на препоръките на Заместник Министър-председателя на Република България с изх. № 02.44-42/11.03.2020 г. и на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България

           

НАРЕЖДАМ:

 

1. По отношение на дейността и организацията на работа:

1.1. Да се оптимизира пропускателният режим в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ №12 с обособяване на самостоятелни потоци:

- служителите от общинска администрация да ползват входа откъм ул. „Независимост“ и Областна администрация,

- външните посетители/потребители на административни услуги в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) да ползват официалния вход на сградата откъм ул. „България“.

1.2. При необходимост от лична среща с външни лица служителите от общинска администрация да слизат в централното фоайе на сградата и в ЦУИ.

1.3. Да не се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика. Служителите от общинска администрация и от второстепенните разпоредители с бюджет да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и състояние.

1.4. При видими симптоми на неразположение на външни лица в сградите на общината, същите да бъдат поканени да ползват лични предпазни средства, както и да се намират на минимална дистанция един от друг най-малко от един метър.

1.5. Забранявам провеждането на заседания, работни групи, комисии и други прояви с участието на външни лица в сградите на Община град Добрич. В случай на спешна необходимост да се ползва Бизнес-залата, която се намира на първия етаж на ул. „България“ №12 и входа откъм „Алианц Банк“ – гр. Добрич.

1.6. Забранявам командироването на служители от общинска администрация в чужбина. Ако се налага командироване на територията на страната, същото да става само в случай на изключителна необходимост.

 

2. По отношение предоставянето на административни услуги:

2.1. Да се осигурят достатъчен брой общински служители в центровете за административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи граждани. При наличие на чакащи клиенти, да се спазва минимална дистанция 1 (един) метър между посетителите.

2.2. В рамките на работното време на центровете за административно обслужване в общината, да се извършва прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията трикратно по 15 минути.

2.3. Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет страницата на Община град Добрич за предоставяните административни услуги от общината.

2.4. Да се информират активно потребителите на услуги за възможностите за заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

3. По отношение хигиенно-противоепидемичните мерки:

3.1. Служителите от общинска администрация, чиито служебни задължения налагат контакти с външни лица, да работят задължително със защитна маска.

3.2. Служителите от общинска администрация да бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа, с които периодично да обработват ръцете си.

3.3. Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части от тялото. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. Дезинфекция да се извършва 3 (три) пъти дневно.

3.4. Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията в сградите на Община град Добрич.

3.5. Забранявам достъпа на външни лица в хранителния обект (барчето) на общината.

 

Противоепидемичните мерки по настоящата заповед са в сила до изричната им отмяна.  

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова – Секретар на Община град Добрич и на всички директори, началник отдели, ръководители на структурни звена в общината.

Копие от заповедта да се връчи на всички ръководители на структурни звена и да се доведе до знанието на всички служители от общинска администрация за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре