Кметът издаде заповед за социалните услуги на територията на Община Добрич

З А П О В Е Д

 

№ 318

гр. Добрич, 9.03. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и във връзка с Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, проведи извънредни заседания на Министерския съвет на 08.03. 2020

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

На територията на Община град Добрич до второ нареждане:

 

1. Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа – Дневните центрове за деца и лица с увреждания, ЦСРИ и ЦОП,  да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията. По преценка на потребителите, родителите и семействата им, ползвателите на услугите може да не посещават социалните услуги в определения превантивен ограничителен период.

 

2. В социалните услуги от резидентен тип  на територията на Община град Добрич - Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище, Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Преходно жилище да се ограничи достъпа на външни лица и да се преустановят посещенията и свижданията. Персоналът да спазва стриктно препоръчаните от СЗО предпазни мерки, почистване, проветряване и дезинфекция на помещенията. Личната хигиена на потребителите да се извършва при строг контрол и при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

3. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да  преустановят дейността си.

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Емилия Баева - Зам.-кмет на Дирекция  "Хуманитарни дейности".

 

 

Нагоре