Избран е нов управителен съвет на Общински фонд „Здраве“

Избран е нов управителен съвет на Общински фонд „Здраве“, снимка 1

Общински съвет Добрич избра нов управителен съвет на Общински фонд „Здраве“. Председател на УС е д-р Ивайло Петев, а зам.–председател д-р Явор Милушев. Членове на Фонда са: Гинка Василева; д-р Хасан Ефраимов; д-р Желка Керанова и Милко Пенчев. Управителният съвет включва още 3–ма представители на общинска администрация.   

С решение № 33-28 от 24 април 2018 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“. С Правилника се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия за лекари и специалисти по здравни грижи, с цел обезпечаване на необходимото кадрово обслужване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич. Правилникът е изменен и допълнен с Решение № 41-16 от 27 ноември 2018 г. на Общински съвет град Добрич, с което е оптимизирана дейността на фонда и са разширени възможностите за подпомагане. В Нормативния акт подробно са описани реда и процедурите за отпускане на финансови средства и социално-битово подпомагане на лицата, условията и изискванията към кандидатите и цялостната организационна и финансова структура на общинския фонд.

Към настоящия момент са проведени 22 (двадесет и две) открити работни заседания на фонда, по време на които са одобрени кандидатурите на 23 (двадесет и трима) лекари и специалисти по здравни грижи.

 

Нагоре