Кметът Йордан Йорданов е преизбран за Председател на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

На общо събрание, проведено на 26 ноември, кметът Йордан Йорданов е преизбран за Председател на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“. Срокът, за който ще бъде председател на Сдружението, съвпада с мандата му на кмет. В рамките на общото събрание са приети и решения, свързани с общините Балчик и Тервел.

Община Добрич публикува и Протокола от проведеното Общо събрание:  

 

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ –  ДОБРИЧ”

 

ПРОТОКОЛ 

№ 9

 

от проведено Общо събрание на

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич” на 26 ноември 2019 година.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

След разискванията Общото събрание прие следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е №1

 

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ избира Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич за председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“. Срокът, за който г-н Йордан Йорданов ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

            ГЛАСУВАЛИ:  8 „за“, 0 „против“, 1 „въздържал се“

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Предложение на Кмета на Община Тервел за освобождаване на средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО в размер на 10 920 лв. от които: за покриване на разходи за „Допълване и актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация на депо за неопасни отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с ДДС и разходи за „Извършване на лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, с цел изготвяне на становище за обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ №72271.47.321 по КККР на гр. Тервел“, в размер на 4 920 лв. с вкл. ДДС.

След разискванията Общото събрание прие следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е №2:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Тервел да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 10 920 лв. от отчисленията по чл.64 от ЗУО за „Допълване и актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация на депо за неопасни отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с ДДС и „Извършване на лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, с цел изготвяне на становище за обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ №72271.47.321 по КККР на гр. Тервел“ в размер на 4 920 лв. с ДДС.

ГЛАСУВАЛИ:  9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Предложение на Кмета на Община Балчик за освобождаване на средства в размер на 208 016, 16 лв. за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Балчик“ на стойност 201 491,28 лв., строителен надзор на стойност 1 364,88 лв.  и авторски надзор на стойност – 5 160,00 лв. с вкл. ДДС.

След разискванията Общото събрание прие следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е №3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Балчик да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 208 016,16 лв. от отчисленията по чл.64 от ЗУО за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Балчик“ на стойност 201 491,28 лв., строителен надзор на стойност – 1 364,88 лв.  и авторски надзор на стойност – 5 160,00 лв., с вкл. ДДС.

 

ГЛАСУВАЛИ:  9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха направени други предложения за обсъждане.  

 

   

 

Нагоре