Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич

Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич , снимка 1

Деветчленна комисия, назначена със заповед на кмета на Добрич проведе свое заседание вчера за втория етап от конкурса за Директор на Регионалния исторически музей. Комисията с председател Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Дияна Борисова се състои от:

  • Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  • Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;
  • Д-р Аксиния Бутева – Началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата;
  • Доц. д-р Бони Петрунова – Директор на НИМ - София;
  • Гл. ас. д-р Игор Лазаренко – Директор на РИМ -  град Варна;
  • Д-р Николай Тодоров - Директор на РИМ -  град Силистра;
  • Маргарита Ефтимова – Председател на СРС, КТ „Подкрепа“;
  • Ивелина Василева – Председател на КНСБ.

Вторият етап включваше защита на Концепция за дейността и развитието на РИМ Добрич и събеседване с кандидатите. До събеседването за длъжността бяха допуснати Добри Павлов Добрев и Надежда Димитрова Иванова. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитените концепции и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна всеки кандидат с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите. Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията. След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, класирането от конкурса за директор на Регионален исторически музей - Добрич е както следва:

 

1. Добри Павлов Добрев -  398 точки – първо място

2. Надежда Димитрова Иванова - 330 точки – второ място

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с лицето, класирано на първо място, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.   

 

 

Нагоре