Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

Изх. рег. № 51-00-10/12.09.2019 г.

 

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

 

ПАРТИЯ ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

ПАРТИЯ ДПС

ПАРТИЯ „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“

 

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

      и на подвижна СИК (ПСИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и Решение № 6 от 09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич (ОИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на коалиция, която има избран с нейната кандидатска листа член на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Консултациите ще се проведат на 18.09.2019 г. (сряда) в 14.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, ІІ ет., Малка заседателна зала.

 

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна комисия.

 

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК.

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Моля, обърнете внимание и на Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, отнасящо се до условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Такава секция се образува, ако в срок до 12.10.2019 г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. Точка 6. и т. 13. от цитираното Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, както и т. 3 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, дават възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ - за да няма необходимост от провеждане на допълнителни консултации в случай, че бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

 

Приложения:

 • Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК с Приложение - Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;
 • Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно Методическите указания;
 • Цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;
 • Таблица с примерно разпределение на състав/и на ПСИК;
 • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК.

   

  С уважение,

   

  /п/

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

Нагоре