Заключителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“

Заключителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“, снимка 1

На 28 август 2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, втори етаж, малка заседателна зала, ще се състои заключителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент Община град Добрич. Проекта е на стойност 218 255,82 лева, като  средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“.

Основната цел на проекта е да се продължи процеса на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Нагоре