Покана за консултации за състава на общинската избирателна комисия

Изх. № 51-00-9/15.08.2019 г.

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВОТО НА

ПАРТИЯ ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“

ПАРТИЯ ДПС

ПАРТИЯ „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“,

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за състава на общинската избирателна комисия (ОИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 75, 76, 77, 80 и 81, § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за състав на Общинската избирателна комисия в Община град Добрич за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Консултациите ще се проведат на 20.08.2019 г. (вторник) в 14.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, ІІ ет., Малка заседателна зала.

 

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.(Приложение № 1 към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г.)

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за състав на ОИК, са подробно изложени в Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Приложения: Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г., Решение № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК; образец на Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от ИК.

 

С уважение,

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре