Напредък по реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища към 5 юни 2019 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/

 

 

НАПРЕДЪК НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Към 05 юни  2019г.

 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

Относно първите 10 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

Към настоящия момент за всички 10 сключени договори  с изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок.

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н./

 

Адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Балик“ Бл. №31

Въведен в експлоатация

2.

ЖК „Дружба“ Бл. №39

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

3.

ЖК „Дружба“ Бл. №4

Въведен в експлоатация

4.

ЖК „Русия“  Бл. №55

Въведен в експлоатация

5.

ЖК „Балик“ Бл.  №62

Въведен в експлоатация

6.

ЖК „Дружба“ Бл.  №33

Въведен в експлоатация

7.

ЖК „Русия“ Бл. №49

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Русия“ Бл. №53

Въведен в експлоатация

9.

ЖК „Дружба“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

10.

 Ул. „Максим Горки“ №5

Въведен в експлоатация

 

Относно 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“

11.

Ул. „Абрит“ №8/10

Изпълняват се СМР – 80%

12.

ЖК „Добротица“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

 

13.

Ул. „Захари Стоянов“ №19

Въведен в експлоатация

 

 

Относно следващите 20 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

блок

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Дружба“ блок №38

Сключен договор; издадено е РС и предстои откриване на строителна площадка

2.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

Сключен договор; завършен, предстои въвеждане в експлоатация

3.

 ЖК „Балик“ Бл. № 60

Сключен договор; предаден работен проект; в момента се изготвя оценка за съответствие

4.

ЖК „Балик“ Бл. № 44

Сключен договор; изпълнява се СМР - 60%

5.

Ул. „Емона блок“ № 5

Избира се изпълнител

6.

Бул. „Трети март“ №10

Обжалване в КЗК

7.

ЖК „Дружба“ блок №15

Сключен договор; изпълнява се СМР – 70%

8.

ЖК „Балик“ Бл. №24

Сключен договор; изпълнява се СМР – 80%

9.

Ул. „Кирил и Методий“ №3

Сключен договор; изпълнява се СМР – 15%

10.

ЖК „Строител“ №68

Сключен договор; изпълнява се СМР – 35%

11.

Ул. „Абрит“ №7

Сключен договор; има издадено РС, предстои откриване на строителна площадка

12.

Ул. „Кубадин“ №1

Предстои провеждане на нова процедура по ЗОП за избор на изпълнител

13.

ЖК „Дружба“ Бл. №5

Сключен договор; в момента се изготвя оценка за съответствие от консултанта

14.

ЖК „Балик“ Бл. №7

Сключен договор; предстои издаване на разрешение за строеж

15.

Бул. „Добричка епопея“ № 12

Сключен договор; предаден работен проект; предстои изготвяне на оценка за съответствие от консултанта

16.

ЖК  „Дружба“ блок №14

Сключен договор; в момента се изготвя оценка за съответствие от консултанта

17.

ЖК „Дунав“ блок №20

Сключен договор; изпълняват се СМР – 90%

18.

 ЖК „Дружба“ блок №9

Избира се изпълнител

19.

Бул. „Трети март“ №12

Сключен договор; в момента се проверява и съгласува изготвения работен проект

20.

ЖК „Балик“ блок №21

Сключен договор; предстои откриване на строителна площадка на 07.06.2019г- 10,00ч.

Към настоящия момент са сключени договорите с избраните изпълнители по реда на ЗОП за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за 20-те блока  -  5 обособени позиции“  /по 4 блока в позиция на 1 изпълнител/.

 

Относно последните 8 блока:

В момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. 

блок

 

1.

Ул. „Панайот Хитов“ №16

 

2.

Бул. „Добруджа“ №13

 

3.

ЖК „Дружба“ Бл. № 10

 

4.

ЖК „Дунав“ Бл. № 16

 

5.

Ул. „Добричка епопея“ № 6

 

6.

ЖК „Дружба“ Бл. № 8

 

7.

Ул. „Петко Д. Петков“ №2

 

8.

Ул. „Петър Сарийски“ №2

 

 

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между Община град Добрич и сдружението на собствениците.

Нагоре