Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019)

Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019), снимка 1

Регионална библиотека „Дора Габе” се включва в Европейска ALL DIGITAL WEEK (Цифрова Седмица) 25-31 март 2019 г.

От 25 до 31 март 2019 г. библиотеката организира информационна кампания на тема "Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез развитие на умения в киберсигурността”.

На 27 март, от 12.15 ч. в библиотеката ще се проведе информационен ден на тема „Умения за киберсигурност” с ученици от 8д клас на ЕГ „Гео Милев”. Учениците ще бъдат запознати с възможните заплахи в киберпространството, киберпрестъпност и наказания, предвидени от Закона за киберсигурност, както и аспектите на киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет - правила за кибирсигурност, създаване на сигурни пароли и тяхната защита.

От 25 до 31 март 2019 г. във секторите за обслужване на ползватели ще бъдат предоставяни информационни материали, свързани с киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет.

 

Паневропейската ALL DIGITAL Week (Цифрова Седмица) e ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използване на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Над 100 000 европейски граждани всяка година участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.
От 25 до 31 март 2019 г. кампанията призовава гражданите на Европа да предприемат активни стъпки, за да разберат и да се възползват от цифровата трансформация, чрез придобиване на нова медийна грамотност, цифрови умения и да развият адаптивното си мислене.

"Цифровата Седмица" цели да даде на хората инструменти и подходи за повишаване на техните цифрови умения и да им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения.
The ALL DIGITAL Week will give people tools and approaches to enhance their digital skills and help them to be more adaptive with respect to their working skills. Основните теми на All digital week 2019 са:

  • Promote media literacy by developing critical thinking and digital literacy Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност
  • Build safety and trust in technology by developing cybersecurity skills Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност
  • Enhance employability by developing the right skills for the new digital jobs. Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите цифрови работни места.

В основата на тези теми ще бъдат редица събития и дейности, обхващащи разнообразни теми - от цифровата грамотност и дигиталното гражданство до кодирането и STEM (наука, технология, инженерство и математика) уменията за обществото.

Нагоре