Справка за напредъка на Община град Добрич по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/

 

НАПРЕДЪК НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Към 11 март 2019г.

 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

 

Относно първите 10 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

Към настоящия момент за всички 10 сключени договори  с изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок.

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н./

 

Адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Балик“ Бл. №31

Въведен в експлоатация

2.

ЖК „Дружба“ Бл. №39

Изпълняват се СМР –  95%

3.

ЖК „Дружба“ Бл. №4

Въведен в експлоатация

4.

ЖК „Русия“  Бл. №55

Въведен в експлоатация

5.

ЖК „Балик“ Бл.  №62

Въведен в експлоатация

6.

ЖК „Дружба“ Бл.  №33

Въведен в експлоатация

7.

ЖК „Русия“ Бл. №49

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Русия“ Бл. №53

Въведен в експлоатация

9.

ЖК „Дружба“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

10.

 Ул. „Максим Горки“ №5

Въведен в експлоатация

 

Относно 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“

11.

Ул. „Абрит“ №8/10

Изпълняват се СМР – 30%

12.

ЖК „Добротица“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

 

13.

Ул. „Захари Стоянов“ №19

Въведен в експлоатация

 

 

Упражняване на строителен надзор – „Булстрой надзор“ ООД, Добрич;

Инвеститорски контрол – „Жилфонд Инвест ЕООД Добрич;

Упражняването на авторски надзор - проектантските екипи.

 

Относно следващите 20 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

блок

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Дружба“ блок №38

Сключен договор; предаден работен проект; изготвя се оценка за съответствие от консултанта

2.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

Сключен договор; предстои  откриване на строителна площадка

3.

 ЖК „Балик“ Бл. № 60

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

4.

ЖК „Балик“ Бл. № 44

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

5.

Ул. „Емона блок“ № 5

Избира се изпълнител

6.

Бул. „Трети март“ №10

Обжалване в КЗК

7.

ЖК „Дружба“ блок №15

Сключен договор; открита е строителна площадка на 6 март 2019г.

8.

ЖК „Балик“ Бл. №24

Сключен договор; открита е строителна площадка на 6 март 2019г.

9.

Ул. „Кирил и Методий“ №3

Сключен договор; проектът е готов, предстои изготвяне на оценка за съответствие от консултанта

10.

ЖК „Строител“ №68

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

11.

Ул. „Абрит“ №7

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

12.

Ул. „Кубадин“ №1

Предстои сключване на договор

13.

ЖК „Дружба“ Бл. №5

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

14.

ЖК „Балик“ Бл. №7

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

15.

Бул. „Добричка епопея“ № 12

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

16.

ЖК  „Дружба“ блок №14

Сключен договор; в момента се изготвя работен проект

17.

ЖК „Дунав“ блок №20

Сключен договор; проектът е готов, предстои изготвяне на оценка за съответствие от консултанта

18.

 ЖК „Дружба“ блок №9

Избира се изпълнител

19.

Бул. „Трети март“ №12

Предстои сключване на договор

20.

ЖК „Балик“ блок №21

Сключен договор; проектът е готов, предстои изготвяне на оценка за съответствие от консултанта

 

Към настоящия момент са сключени договорите с избраните изпълнители по реда на ЗОП за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за 20-те блока  -  5 обособени позиции“  /по 4 блока в позиция на 1 изпълнител/.

Относно последните 8 блока:

В момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. 

блок

 

1.

Ул. „Панайот Хитов“ №16

 

2.

Бул. „Добруджа“ №13

 

3.

ЖК „Дружба“ Бл. № 10

 

4.

ЖК „Дунав“ Бл. № 16

 

5.

Ул. „Добричка епопея“ № 6

 

6.

ЖК „Дружба“ Бл. № 8

 

7.

Ул. „Петко Д. Петков“ №2

 

8.

Ул. „Петър Сарийски“ №2

 

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между Община град Добрич и сдружението на собствениците.

Нагоре