Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г., снимка 1

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проект за бюджет за 2019 г.

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2019 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.  

Обсъждането ще се проведе на 11 януари 2019 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.  

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258 в срок до 16 януари 2019 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

           

Нагоре