Детските градини в Добрич преминават на делегирани бюджети от 2019 г.

Детските градини в Добрич преминават на делегирани бюджети от 2019 г. , снимка 1

Общинският съвет на Добрич на своето редовно заседание днес прие предложението на Община Добрич за преминаване на детските градини към делегирани бюджети от 1 януари 2019 г. Подготовката за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини започна още през 2016 г. с поетапна оптимизация на персонала /намаляване на числеността общо с 26 щатни бройки/ в съответствие с изискванията на нормативната база, както и с преобразуването чрез сливане на шест детски градини в три. Тази система ще даде право на директорите да бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, със самостоятелна банкова сметка, да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, да се разпореждат и да разпределят бюджета на детската градина, както и да управляват общинската собственост и да реализират собствени приходи в рамките на делегираните им права и отговорности. Въвеждането на системата на делегирани бюджети в детските градини на Община град Добрич ще продължи политиката на децентрализирано управление на бюджетните институции, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще осигури прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата между детските градини и ще стимулира привличането на допълнителни средства и възможностите за кандидатстване по проекти. Бюджетът на детските градини се формира от средства за местна дейност, изчислени на база средна годишна издръжка на 1 дете и общ брой деца. Освен това има и държавна субсидия, определена по единни разходни стандарти. От 2018 г., освен стандарт за дете в детска градина, са въведени и стандарт за институция и стандарт за брой групи в детската градина. Общинският съвет определи днес и годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране на бюджета на детските градини за 2019 г. Годишната издръжка на едно дете до 4-годишна възраст ще е 791 лв., а за дете на 5 или 6-годишна възраст – 361 лв.  

 

 

Нагоре