Крайният срок за Вашите предложения за почетен гражданин на Добрич е 31 август

              ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ

 

                                          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Със званието “Почетен гражданин на град Добрич” се удостояват личности, чиято съзнателна дейност представлява изключителен и траен принос в обществено-политическия, стопанския, социалния и културен живот на града.

Чл.2. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” се присъжда в случаите:

-         За постоянен или продължителен принос по чл. 1;

-         За еднократен и с особена обществена стойност жест към града;

-         За значително дарение;

-         По повод, свързан със значително събитие за града, традиционни прояви и други форуми.

Чл.3. Почетен гражданин може да бъде:

-         български гражданин, живеещ в България;

-         български гражданин, живеещ в чужбина;

-         българин с чуждо гражданство;

-         чуждестранен гражданин.

/доп.Решение 18-1 от 19.09.2000г./ За почетни граждани се избират живи лица.

Чл.4. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” представлява морална награда и не е свързано с материални придобивки.

Чл.5. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” се присъжда на специална церемония от Председателя на Общинския съвет на 25-ти септември – Денят на град Добрич и включва връчване на художествена пластика – уникат, диплом и плакет на герба на град Добрич.

Чл.6. Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Добрич” се вписват в почетната книга на град Добрич.

 

РЕГЛАМЕНТ  ЗА ИЗБОР

 

Чл.7. Предложенията за избор на “Почетен гражданин на град Добрич” се отправят в писмен вид до председателя на Общински съвет.

Чл.8. Предложения могат да отправят обществени и политически организации, инициативни комитети, физически и юридически лица.

Чл.9. /изм.Решение 18-1 от 19.09.2000г./ Предложенията се приемат в срок до 31 август всяка календарна година.

Чл.10./1/ /изм.Решение 18-1 от 19.09.2000г./ Предложенията за “Почетен гражданин на град Добрич” се оценяват от комисия в състав от 13 /тринадесет/ члена, включително председател и секретар.

/2/ /изм.Решение 18-1 от 19.09.2000г./ От състава на комисията 8 /осем/ члена са общински съветници, в т.ч. Председателя на Общинския съвет. За членове на комисията могат да бъдат привличани и изтъкнати общественици, дейци от стопанския и културния живот на града и граждани.

/3/ Персоналният състав на комисията се утвърждава от Общински съвет град Добрич по предложение на Председателя на Общински съвет и Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Комисията оценява и класира направените предложения, като взема решение с квалифицирано мнозинство.

Чл.12. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” се присъжда с решение на Общинския съвет.

 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ДОБРИЧ

 

Чл.1. Почетната книга е паметен регистър на град Добрич.

Чл.2. Почетната книга е с дебела кожена подвързия, върху която е отпечатано изображението на герба на града.

Чл.3. Вписването в почетната книга е морална награда и е израз на признанието на добричката общественост за принос и особени заслуги на удостоените в духовната и материалната сфера на Общината.

Чл.4. В почетната книга се вписват имената на удостоените със звание “Почетен гражданин на град Добрич”, както и имената на граждани с особени заслуги към Общината в областта на просветата, науката, изкуството и културата, здравеопазването, социалните дейности, сигурността, икономиката, спорта и обществено-политическия живот.

Чл.5. В почетната книга вписванията се осъществяват по предложение на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.

Чл.6. Почетната книга се води и съхранява от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.7. Вписаните в почетната книга получават удостоверение от Кмета на Общината.

 

 

Нагоре