Всички видове услуги, справки и издаване на скици за невдижими имоти ще се извършват от Службата по кадастъра

Пресслужба

Община град Добрич

 

Общинската администрация в Добрич прекратява извършването на дейностите по поддържане на кадастралните планове и издаването на скици от тях за съответното землище. Всички видове услуги, справки и издаване на скици за недвижими имоти ще се извършват от службата по кадастъра в град Добрич, намираща се по бул. “Добруджа” №28. Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър от 15 май са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Добрич. Съгласно разпоредбите на чл. 49 б от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици - копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по кадастъра.

 

 

Нагоре