Кметът на Добрич Детелина Николова поздрави общинските съветници по повод подписване на договора с ЕС

“Вярвам, че като пълноправен член на Европейския съюз, България ще намери своето място и ще даде приноса си за демократизацията и по–нататъшното разширяване и стабилизиране на Обединена Европа” каза кметът на Добрич Детелина Николова в своето приветствие към общинските съветници по повод  договора с ЕС при откриване на редовното заседание на Общинския съвет. На днешното заседание местният парламент прие предложението на общината стадион “Дружба” да бъде предоставен на концесия. До избирането на концесионер стадионът ще бъде отдаден под наем с начална тръжна цена от 500 лева. Наемателят ще бъде задължен да изпълни предписанията на компетентните органи РИОКОЗ, РСПАБ, РДНСК и да въведе стадиона в експлоатация в срок до 6 месеца след сключването на договора. Общинските съветници приеха финансово-икономическите резултати на търговските дружества, в които общината има дялово участие. Общинските търговски дружества със 100%- во общинско участие ще отчисляват дивидент за общината за 2004 година в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството след данъчно облагане. Общината има 14 фирми със стопроцентово  дялово участие. 9 от тях приключват 2004 година с положителен финансов резултат, 2 са на загуба, а 3 са обявени в ликвидация. От останалите търговски дружества, в които общината има дялово участие най–голяма печалба в размер на 38 000 лева отчита Многопрофилната болница за активно лечение. На своето заседание днес общинските съветници одобриха предложението на общината за създаване на комисия, която ще обсъжда предложенията на гражданите и техните сдружения за преименуване на улици, площади и квартали. В комисията влизат общински съветници, общественици и представители на общинската администрация. Днес бе приета наредба за търговската дейност на територията на Общината. С наредбата се уреждат реда и условията за разкриване и функциониране на всички търговски обекти, изискванията за осъществяване на търговия, туризъм и услуги, както и  организацията на амбулантната търговия на територията на Общината.

 

 

 

 

 

 

Нагоре