Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за търговска дейност. В рубриката форум и в пощенската кутия на тази страница очакваме Вашите мнения и предложения!

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

/ проект – 28.03.2005 /

 

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА  ГРАД ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1). С тази Наредба се уреждат реда и условията за разкриване и функциониране на всички търговски обекти, изискванията за осъществяване на търговия, туризъм и услуги, както и редa и организацията на амбулантната търговия на територията на Община град Добрич;

(2). Търговски обект може да се разкрива и експлоатира само от физически и юридически лица, регистрирани по действащото законодателство.

Чл. 2. Търговски обекти по смисъла на тази Наредба са:

(1) стационарни обекти - складове за търговия на едро, магазини за хранителни и промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване, обекти извършващи услуги, аптеки, бензиностанции и газстанции, интернет зали, площадки за изкупуване на отломки от черни и цветни метали и други обекти за извършване на търговия.

(2) нестационарни /преместваеми/ обекти – сергии, маси, щандове, колички, стойки и други за продажба на открито, атракции, увеселителни съоръжения и други.

Чл. 3. Извършването на търговска дейност на територията на Община гр. Добрич се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките и услугите се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането, с изключение на някой стоки и услуги, определени от Министерския съвет.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Чл. 4. (1). При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица уведомяват за това общинската администрация;

(2). Уведомлението по ал.1 ( по утвърден образец ) се подава до Кмета на Общината в 7 (седем) дневен срок от заверката  на свидетелството за регистрация на фискалното устройство за обекта в Териториална данъчна дирекция.

(3). В уведомлението се посочват:

1)      предмета на дейност на търговския обект;

2)      адрес на търговския обект;

3)      вид и наименование на търговския обект;

4)      фирма, БУЛСТАТ, адрес на управление и телефон на търговеца;

5)      трите имена на лицето, упражняващо търговската дейност;

6)      имената и адреса на собственика на обекта.

(4). Уведомителят предлага работно време на обекта, а при необходимост за заведенията и съгласувана от гл. архитект схема за разполагане на столове и други съоръжения около обекта.

Чл.5.(1). За извършване на търговска дейност в стационарни обекти към уведомлението се прилагат копия от следните документи:

1)      удостоверение за актуална съдебна регистрация;

2)      регистрация по БУЛСТАТ;

3)      удостоверение за данъчна регистрация;

4)      удостоверение за регистрация по Закона за храните, издадено от РИОКОЗ /само за обекти, които извършват търговия с храни/.

(2) удостоверенията по ал.1, т.1 и т. 2 могат да бъдат заменени с декларация по образец.

Чл. 6. (1). В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпването на документите по чл. 5 уведомленията се вписват в информационен масив “Търговски обекти” от упълномощено от Кмета на Общината длъжностно лице,  като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.

(2). При необходимост Кметът на Общината дава задължителни писмени указания на търговеца за промяна на предложеното работно време, както и други такива, свързани с прилагането на императивни законови норми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

(3). При промяна в обстоятелствата по чл. 4 ал. 3 търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира Кмета по реда на ал. 2 от същия член. Вписването се извършва по реда на чл. 6, ал.1. и ал. 2..

(4). Информацията за постъпилите уведомления се предоставя на техническата служба за установяване законноста на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Чл. 7. (1). Информационният масив “Търговски обекти” съдържа:

1)      номер на уведомлението;

2)      адрес на търговския обект;

3)      вид и наименование на търговския обект;

4)      предмет на дейност на търговския обект;

5)      работно време на обекта;

6)      фирма, адрес на управление и телефон на търговеца;

7)      име на лицето упражняващо търговска дейност.

(2). По преценка на Кмета могат да се вписват и други обстоятелства;

(3). Постъпилите документи за извършване на търговска дейност се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.

Чл. 8. Уведомлението за извършване на търговска дейност се съхранява в обекта.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

РАЗДЕЛ І - Общи изисквания за извършване на търговска дейност

 

Чл. 9. (1). На видно място в близост до входа, или фасадата задължително се поставя постоянен надпис на български език с наименованието на обекта;

(2). Търговецът може да изпише допълнително наименованието на обекта и на чужд език, като надписът да бъде от същия вид и с размери не по-големи от българския текст.

Чл.10. (1). На видно място в близост до входа на търговския обект задължително се поставя табела със следната информация:

1)      наименование на фирмата и адреса на управление;

2)      работно време и почивни дни на обекта;

3)      името и фамилията на лицето, отговарящо за обекта;

(2). Когато обектът е базар с участие на повече търговци, всеки един изписва фирмата си над, или в непосредствена близост до щанда;

(3). Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на място в близост до табелата с работното време.

Чл.11. (1). Външните витрини на търговските обекти се аранжират в съответствие със стоковата специализация и тематично във връзка със символиката на големи празници;

(2). Допускат се надписи на български език, указващи наименованието на предлаганите стоки и услуги и надписи на чужд език, ако те ги дублират, или представляват търговска марка, или фирмен знак (лого);

(3). Кметът на Общината назначава постоянна комисия, която да контролира оформянето на витрините, съгласно утвърдени от него правила.

Чл. 12. (1). Търговецът е длъжен да съхранява в обекта и да представя пред контролните органи следните документи:

1)      съдебна и данъчна регистрация на фирмата- копие;

2)      документ за правомерно ползване на обекта;

3)      разрешение за продажба на тютюневи изделия със заверка за платена годишна такса, ако се предлагат в обекта;

4)      удостоверение за платена годишна такса за продажба на продукти от грозде и спиртни напитки, ако се предлагат в обекта;

5)      удостоверение за категоризиране, или удостоверение, че обекта не подлежи на категоризация - за заведенията за хранене и развлечения;

6)      удостоверение за регистрация по Закона за храните - за търговците на хранителни продукти;

7)      документи за произход на стоките;

8)      в заведенията за хранене - количествени калкулации за предлаганата кухненска продукция, заверени от управителя на обекта.

9)      копия от трудовите договори с наетия персонал;

10)  други документи, изискващи се от специални нормативни актове.

Чл. 13. (1). Лицата, упражняващи търговска дейност на територията на Общината са длъжни:

1)      да извършват търговска дейност, съответствуваща на вида и категоризацията на обекта ( в сила за заведенията за обществено хранене и развлечения ).

2)      да подържат чистота в обекта и прилежащата му територия;

3)      да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост да информират компетентните органи;

4)      да осигурят шумозаглушителна изолация в обекти с нощен режим на работа;

5)      да почистват през зимния сезон снега около търговските обекти;

6)      да спазват останалите нормативни актове, имащи отношение към извършваната дейност.

Чл. 14. (1). Забранява се:

1)      да се озвучават с изпълнения на живо на оркестри, певци и друга музика, в заведения и открити тераси, разположени в жилищни сгради или в близост до тях;

2)      да се продават алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица;

3)      да се сервират алкохолни напитки на клиенти в явно нетрезво състояние;

4)      допускането в увеселителни и питейни заведения и барове на лица, носещи огнестрелно оръжие, за времето от 22.00 до 6.00 часа, с изключение на лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти;

5)      да се изнасят маси пред магазини за хранителни стоки;

6)      да се сервират (отварят) спиртни напитки, вино и бира, в магазините за хранителни стоки;

7)      да се връща ресто в натура.

Чл. 15. Когато консумацията в заведение за хранене е на самообслужване, това се обявява на видно от всички клиенти място в обекта.

Чл. 16. (1). Претеглянето и продажбата на стоки в насипно състояние се извършва само със заверени от компетентните контролни органи и нивелирани измервателни уреди, комплектовани с контролни мярки от 0.5 и 1 кг;

(2). Претеглянето на стоките се извършва само с нивелирани и ненатоварени везни.

Чл. 17. (1). Работещите в търговските обекти са длъжни да приемат писмени съобщения, протоколи, и други документи по приложението й от лицата упълномощени да провеждат контрол по нейното изпълнение;

(2). В случай на отказ, това се удостоверява по реда на ГПК и документа се счита за връчен.

Чл. 18. Лицата, упражняващи търговска дейност, са длъжни при писмена покана да се явят в Общината и предоставят исканата от контролните органи информация.

 

РАЗДЕЛ ІІ - Организация на работното време

 

Чл. 19. (1). Крайния час на работното време на търговските обекти се определя от управителя, или от упълномощено от него лице, но не по-късно от 23.00 часа;

(2). Обявява се в уведомлението до Общината и по указания в чл. 11, ал. 1, т.2 начин.

Чл. 20. Търговски обекти могат да работят с удължено работно време – по-късно от 23.00 часа, само след издаване на Заповед от Кмета на Общината.

Чл. 21. (1). Заведения за хранене и развлечения могат да получат удължено работно време до 4.00 часа;

(2). За магазини за хранителни стоки, средства за подслон, бензиностанции и газстанции, компютърни зали, паркинги може да бъде разрешено и денонощно работно време, съобразно потребността от такова обслужване.

(3). (1). Обектите по ал.1 и ал. 2 следва да се помещават в сгради, които да:

1)      не са жилищни;

2)      отговарят на всички технически норми за строителство;

3)      притежават всички необходими подходи и съоръжения за пожарна безопасност;

4)      са създали организация, гарантираща охраната на клиентите на заведението, прилежащия паркинг и спокойствието на живущите в близост.

Чл.22 (1). Търговците, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, работещи с удължено работно време, се задължават:

1)      Да осигурят строг пропускателен режим като на персонала бъдат вменени задълженията за : непропускане в заведението на малолетни и непълнолетни лица, лица в нетрезво състояние, недопускане превишаване капацитета на посещаемост на заведението

2)      Да монтират допълнителни осветителни тела пред и около входа на заведението

3)      Да монтират шумоизолиращи стени

4)       Да осигурят безплатно ползуване на гардероб и тоалетна, като за целта поставят указателни табели на видно място в заведенията

5)      Да почистват ежеседмично района около заведението.

Чл. 23. (1). За издаване на Заповед за удължено работно време се подават следните документи:

1)      заявление по образец;

2)      документ за въвеждане на обекта в експлоатация;

3)      договор със собственика на обекта;

4)      писмена обосновка за организацията на пропускателния режим и начина на охрана на обекта - за заведения с над 30 места за сядане;

Чл. 24. (1). Кметът издава заповед за удължено работно време по преценка за местоположението на обекта, като задължително условие е получаването на писмено съгласие от Началника на РПУ;

(2). Търговските обекти с удължено работно време се вписват в специален регистър;

(3). Заповедта за удължено работно време е безсрочна. При промяна на регистрираните обстоятелстава се издава нова Заповед по реда на чл. 23;

Чл. 25.(1). Заповедта за удължено работно време се отменя и на лицето служебно се връчва Заповед с ново работно време до 23.00 часа при констатирани с акт на Началника на РПУ, или общинска администрация :

1)     системно нарушаване на обществения ред и спокойствие на гражданите в рамките на разрешеното работно време;

2)     превишаване на разрешеното работно време;

3)     сервиране на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни;

(2). Копие от заповедта за отмяна на удълженото време се свежда до знанието на компетентните полицейски органи.

 Пълният текст на Наредбата можете да намерите тук.

Нагоре