Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4 от НУРИВОС

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение по чл.4 от НУРИОВОС

1. Данни за възложителя:
„Сдружение "Управление на отпадъците - Регион Добрич", гр.Добрич, ул."БЪЛГАРИЯ" №12, Телефон: 058 601 203, факс: 058 600 166, e-mail: ruo_dobrich@dobrich.bg , Лице за контакти: Кремена Стефанова, e-mail: kr_stefanova@dobrich.bg

2. Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
Инвестиционното предложение представлява изменение на ИП „Регионално депо за отпадъци с.Стожер", а именно: промяна на пътя за достъп до депото и промяна в обема на Клетки І, ІІ и ІІІ, без да се променя предвидения капацитет на РД.
Пътят за достъп до депото се предвижда да се осъществи от края на регулацията на селото - ул.„Пирин" по съществуващ черен път №000142 до ПИ №000055 и през участък в ПИ №000055 до ПИ №000056, отреден за изграждане на РД.
Предвижда се изменение и в първоначално определения обем на Клетки І, ІІ и ІІІ на депото да бъде редуциран, както следва:
 Клетка І от предвидената площ 3,5 ха и обем 225 000 м3 става 3,0 ха и обем 240 000 м3
 Клетка ІІ от предвидената площ 3,2 ха и обем 200 000 м3 става 1,8 ха и обем 145 000 м3
 Клетка ІІІ от предвидената площ 4,0 ха и обем 370 000 м3 става 3,3 ха и обем 300 000 м3
Изменението в обема на отпадъците в Клетки І, ІІ и ІІІ се постига чрез повишаване коефициента на уплътняване на отпадъците, посредством компактиране с тежък компактор. Изменението в площта на Клетки І, ІІ и ІІІ предоставя възможност за надграждането им и достигане на първоначално предвидения обем на депото от 795 000 м3, чрез изграждане на нови Клетки ІV и V след приключване експлоатацията на Клетка ІІІ. Проектирането на нови Клетки ІV и V, които ще позволи приемане на допълнителен обем отпадъци в размер на минимум 110 000 м3 ще стане след запълването на Клетки І и ІІ.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Изменението е свързано с одобрено ИП за изграждане на „Регионално депо за отпадъци с.Стожер", за което е издадено Решение по ОВОС №ВА-3/2008 г.

4. Местоположение на площадката:
Инвестиционното предложение ще се реализира върху ПИ №000056 с обща площ 217 862 кв.м, находящ се в землището на с.Стожер, област Добрич.
Пътят за достъп до депото ще се осъществява по №000142 и част от ПИ №000055.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Реализацията и експлоатацията на изменението на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.
През строителния период ще се използват ограничени количества енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали и асфалт; вода за питейно-битови нужди на работещите на обекта. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.
В процеса на експлоатация основно ще се използват електроенергия и вода за административно-битови и производствени нужди., гориво за сметоизвозващи автомобили и земни маси за запръстяване.

6. Отпадъци, които се очакват да се генерират:
Инвестиционното предложение представлява съоръжение за третиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Земните маси от почвения слой ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за запръстяване и рекултивация на Клетките за отпадъци. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат депонирани в РД, а производствените отпадъци ще се предават на правоимащи организации по смисъла на ЗУО за последващо третиране/обезвреждане.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Отпадните води и инфилтрата, които се сформират в следствие работата на РД ще се третират в ЛПСОВ и последващо в ПСОВ - Врачанци.
Инфилтратът се предвижда да бъде до 5м3/ден. Инфилтратът не се очаква да има характер на опасен отпадък.
Не се предвижда от дейността на РД да бъдат зауствани отпадни води във водни обекти в района на депото.

Дата: 18. 01.2012 г.

 

Нагоре