Данък върху недвижимите имоти, Данък върху наследствата, Данък върху даренията и Патентен Данък остават непроменени за тази година

          С промени в конституцията на Република България от началото на 2008 година се дава право на Общинските съвети да определят размера на местните данъци при условия, установени със Закона за местните данъци и такси. От всичките шест вида местни данъци, които ще постъпват в общинските бюджети само при данъка върху превозните средства и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин се предлагат изменения. Без промяна спрямо 2007 година остават: Данък върху недвижимите имоти, Данък върху наследствата, Данък върху даренията и Патентен Данък. Данъкът върху превозните средства и данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин ще бъдат увеличени, защото Общински съвет има право само да увеличава, а не да намалява установените със Закона за местните данъци и такси размери на данъците. Данъкът при възмездно придобиване на имущество от 2 на сто се променя на 3 на сто, върху оценката на прехвърленото имущество. При определяне на данъчната ставка за автомобилите е подходено диференцирано:    

- Данъкът за седлови влекач, влекач за ремарке и товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона  е завишен с 30%. Например товарен автомобил до 15 тона до сега е плащал 237 лева, с промяната ще плаща 308 лвева, т. е. увеличение от 71 лева.    

- Данъкът за леките автомобили, автобуси и товарни автомобили до 12 тона технически допустима максимална маса  е завишен със 100%; Например автомобили с мощност до 37КW над 14 години до сега плащаха 12,58 лева, а сега ще плащат 25,16 лева ; до 55КW  над 14 години плащаха 18,80 лв., а сега ще плащат 37,60 лева ; над 55КW плащаха 35,64 лева, а сега 71,28 лева.Предложените по-високи размери на гореизброените местни данъци, са с цел осигуряване на повече приходи, които ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която включва в себе си и транспортната инфраструктура. Ще продължи реконструкцията и подобряването на уличната мрежа и изграждане на паркинги. От допълнително осигурените местни приходи и други привлечени средства ще се финансират следните проекти от първостепенна важност:

-   Рехабилитация на бул. “Добричка епопея”;

-   Рехабилитация на ул.”Никола Петков”- осъществяваща връзката                  между бул. “Добруджа” и ул.”Батовска”;

-          Рехабилитация на ул. “Хр.Ботев” – провеждаща основното движение в голям жилищен район и като връзка с Околовръстния път;

-          Рехабилитация на ул.”Любен Каравелов”;

-         Рехабилитация на ул.”Калиакра” – втори етап;

-          Рехабилитация на бул. “Трети март” – в участък, довеждащ трафика до ПЗ “Запад” и бъдещата Бизнес-зона “Добрич”;

-          Рехабилитация на бул. “Добруджа” – в участък, осигуряващ транспортния достъп на кв. “Рилци”.   

Нагоре