Общински съвет град Добрич ще проведе своето редовно заседание на 30 януари

                                                       ДНЕВЕН РЕД


1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии от конституирането на Общински съвет до края на 2007 година.

ДОКЛАДВА: Румен Иванов -
Председател на Общински съвет
град Добрич

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2007 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

3. Приемане Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандат 2007 - 2011 година.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на СОУ "Св. Климент Охридски", представляваща съществуваща столова за хранене.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху публична общинска собственост - сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по кадастралната карта на град Добрич (бивша Стоматологична поликлиника).
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за отмяна на решение № 54-5 от 27.03.2007 година на Общински съвет град Добрич, за предприемане на действия по едностранно прекратяване на договор № 1 от 14.07.1998 година с концесионер "АВИЦЕНА" ООД, за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за изменение и допълнение на решение № 58-4/29.04. 2003 година на Общински съвет град Добрич, за предоставяне на концесия на обект Аптека - традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства от АЕМО "Стария Добрич".
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (второ четене)

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за актуализация на наемните цени в съответствие с отчетения от Националния статистически институт (НСИ) индекс на инфлация.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, чрез конкурс.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот на Фондация "Ръка за помощ", с цел създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция и предоставяне на услуги на 25 деца и младежи.
ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, от Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно избор на форма за изграждане и управление на Бизнес зона Добрич на базата на публично - частно партньорство.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за промяна на представителите на Общината в търговските дружества, в които има дялово участие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно кандидатстване за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

18. Определяне място за разполагане бюст паметник на Ф. М. Достоевски.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -
Кмет на Община град Добрич

19. Отчет за работата през 2007 година, плана за работа за 2008 година, приватизационната програма и приходо - разходната сметка за 2008 година.
ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за предоставяне правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич и Художествена галерия - Добрич.
ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот в сградата на ул. Васил Левски, 7 град Добрич - за клубна база.
ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти (3 броя ателиета) и намаляване на началната им тръжна цена.
ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за сключване на извънсъдебно споразумение между Община град Добрич и Гюнел Неджмедин Кадир и Милен Радев Александров.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за продължаване на срока на договора за наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в Младежки дом - Добрич, на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за продължаване на срока на договора за наем на Помещение № 2 - част от павилион по ул. Самарско знаме, на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

26. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - Х "За Бензиностанция, производствена и складова дейност" в кв. 4 на ПЗ "Север" град Добрич.
ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -
Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПЗ за УПИ VІІ - 5000, 5025 в кв. 812 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -
Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Предложение за закриване на ОУ "Отец Паисий" кв. Рилци, Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -
Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Предложение за преобразуване на Ученическо общежитие в Добрич в несамостоятелно общежитие към Спортно училище "Г. Ст. Раковски" град Добрич.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -
Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на Център за ученическо, техническо и научно творчество, Център за работа с деца и Ученическа спортна школа.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -
Зам.- кмет на Община град Добрич

31. Приемане годишен отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества за 2007 година и План за действие за изпълнение на Общинската стратегия на Областен съвет по наркотични вещества град Добрич за 2008 година.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -
Зам.- кмет на Община град Добрич
Председател на Областен съвет по
наркотични вещества град Добрич

32. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2007 година.
ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -
Зам.- кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

33. Предложение за промяна в състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).
ДОКЛАДВА: Румен Русев -
Секретар на Община град Добрич

 

34. Други.
• Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
ри/кк (Румен ИВАНОВ)

Нагоре