Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 22 до 25 ануари

ПК "Законност, обществен ред и контрол"
24.01.2008 г. 15.00 ч.
ПК "Териториално развитие, жилищна политика и строителство" 24.01.2008 г. 16.00 ч.
ПК "Промишленост, земеделие и трудова заетост" 23.01.2008 г. 14.00 ч.
ПК "Здравеопазване и социални дейности"
25.01.2008 г. 14.00 ч.
ПК "Наука, образование"
22.01.2008 г. 14.00 ч.
ПК "Търговия, услуги и туризъм"
23.01.2008 г. 16.00 ч.
ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" 24.01.2008 г. 11.00 ч.
ПК "Транспорт, инфраструктура и екология"
25.01.2008 г. 16.00 ч.
ПК "Бюджет, финанси и данъчна политика"
25.01.2008 г. 14.00 ч.
ПК "Приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол и управление на общинската собственост"
23.01.2008 г.
16.00 ч.
ПК "Спорт и младежки дейности"
22.01.2008 г. 16.00 ч.
ПК "Регионално развитие, международно сътрудничество и европейски програми" 24.01.2008 г. 10.00 ч.
Нагоре