Най-често срещани въпроси и отговори

A A A
 1. Какви услуги предлага Община град Добрич?
 2. По какъв начин могат да бъдат заявени административните услуги на Община град Добрич?
 3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?
 4. Къде може да бъде получен изготвения документ?
 5. Как да направя деловодна справка по електронен път?
 6. Как да проследя статуса на заявена от мен електронна административна услуга?
 7. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към Община град Добрич?
 8. Къде са публикувани банковата сметка и кодовете за видове плащания на Община град Добрич?
 9. Къде и как се заплащат услугите?
 10. Мога ли да използвам интернет в ЦУИ?
 11. Как мога да получа информация по телефона?
 12. Какъв е редът за записване за среща с Кмета на Община град Добрич, Заместник-кметовете, Секретаря и Главния архитект, както и с Председателя на Общински съвет град Добрич?
 13. Къде мога да получа информация за решенията на Общински съвет?
 14. Къде мога да заплатя глоба по фиш, издаден от служители на Общинска полиция?
 15. Има ли на територията на Община град Добрич зони за платено паркиране – „Синя зона“ и какъв е реда за тяхното използване?
 16. Как мога да заявя извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване?
 17. Какъв е редът за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете?
 18. Как мога да бъда настанен в общинско жилище?
 19. Какъв е реда да закупя общинското жилище, в което живея под наем?

 

 

 

1. Какви услуги предлага Община град Добрич?

Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следните адреси: В рубрика „Услуги и информация“ - „Видове услуги“ в сайта на Община град Добрич и в Административен регистър

 

2. По какъв начин могат да бъдат заявени административните услуги на Община град Добрич?

 • на гише в трите звена за административно обслужване по направления:

Местни данъци и такси – ул. Независимост №7;

Гражданска регистрация и обслужване на населението – ул. Любен Каравелов №6;

Всички други административни услуги в Център за услуги и информация - ул. България №12

- устно, вкл. по телефон

- чрез лицензиран пощенски оператор

3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

- При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП или ПИК на НАП или НОИ

- При ползване на електронни услуги от сайта на Община град Добрич - квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

4. Къде може да бъде получен изготвения документ?

По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.

 

5. Как да направя деловодна справка по електронен път?

Можете да направите справка на интернет страницата на Община град Добрич в рубрика „Деловодна справка“. Справката може да направите при въвеждане на входящ номер и интернет код за достъп на преписката, изписани в получени при регистрация на заявлението на място или изпратени на е-пощата Ви.

 

6. Как да проследя статуса на заявена от мен електронна административна услуга?

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга (ЕАУ) се извършва чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/ ), ако заявяването е извършено централизирано чрез Единния модел.

При заявени Електронни услуги с електронен подпис, предоставяни чрез Административната информационна система на Община град Добрич статуса се проверява чрез извършена регистрация в системата и е достъпна на адрес: http://egateway.dobrich.bg/account/register

 

7. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към Община град Добрич?

Справка за финансовите задължения към Община град Добрич е достъпна в сайта на Община град Добрич чрез е-услуга „Данъчна задължения“ с предварително издаден ПИК от дирекция МДТ. Справката е достъпна и ако разполагате с ПИН на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

8. Къде са публикувани банковата сметка и кодовете за видове плащания на Община град Добрич?

Информацията е достъпна в рубрика „Администрация“ на сайта на Община град Добрич.

 

9. Къде и как се заплащат услугите?

- на касите в звената за административно обслужване;

- в брой или чрез ПОС-терминал;

- по банков път. Банковата сметка е посочена тук и във всяко заявление за административна услуга на Община град Добрич.

 

10. Мога ли да използвам интернет в ЦУИ?

В Центъра за услуги и информация се предлага интернет със свободен достъп при свързване към мрежа Dobrich Municipal-Public.

 

11. Как мога да получа информация по телефона?

На интернет страницата www.dobrich.bg са посочени всички възможности за контакт. Чрез телефонната централа на Община град Добрич на номера: 058600001, 058600002, 058600003 или 058600004 може да се свържете с всеки специалист от общината.

Телефонният указател е публикуван в рубрика „Контакти“ в сайта на Община град Добрич.

 

12. Какъв е редът за записване за среща с Кмета на Община град Добрич, Заместник-кметовете, Секретаря и Главния архитект, и Председателя на Общински съвет град Добрич?

С предварително записване на работно място „Предложения и сигнали“ в звеното за административно обслужване, по телефона и чрез онлайн формуляр в сайта на Община град Добрич в рубрика „Приемни дни“

 

13. Къде мога да получа информация за решенията на Общински съвет?

Решенията на Общински съвет град Добрич се публикуват рубрика „Общински съвет“ на сайта на Община град Добрич.

 

14. Къде мога да заплатя глоба по фиш, издаден от служители на Общинска полиция?

На касата в „Център за услуги и информация“ в Община град Добрич на ул. „България“ №12

На касата на дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. “Независимост“ №7

и по банков път: „УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул. България 3, BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG78UNCR70008425376568

код за плащане 446500

15. Има ли на територията на Община град Добрич зони за платено паркиране – „Синя зона“ и какъв е реда за тяхното използване?

На територията на град Добрич се определят райони, улици и пътища или части от тях за Зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Работното време на Зоните за платено паркиране е от 08.00ч. до 17.00ч. в работни дни. Заплащането се извършва чрез SMS на номер 1358 или на служител „Контрол синя зона“, като за час се заплаща такса от 1 лев.

Подробна информация е достъпна в рубрика „Актуална тема“ подрубрика „Синя зона“ в сайта на Общината.

 

16. Как мога да заявя извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване?

Отпадъците от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване на територията на Община град Добрич се събират разделно, на база сключен договор с „ТРАНСИНИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД.

Община град Добрич организира периодично кампании за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които се обявяват на интернет страницата на общината и в медиите.

Гражданите могат сами да си занесат излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване на площадката на „ТРАНСИНИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД в гр. Добрич на ул. „Калиакра“ 68.

 

17. Какъв е редът за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете?

За изхърляне на строителни отпадъци, следва да се използват следните възможности:

Чрез контейнер за строителни отпадъци, предоставен от:

фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на телефон 058 87 00 82 или 0877 87 0082, като 5 кубиковият е на цена 132 лв., а 7 кубиковият е на цена 180 лв.;

фирма „Танатос“ ЕООД на телефон 0898625122, като 7 кубиковият е на цена 180 лв.

Безплатно в контейнери тип „Гондола“ с обем 7 м3 за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтни дейности поставени на две места в ЖК „Балик“ – до бл. №17 и бл. №20. Контейнерите се обслужват всеки вторник и петък. Планира се поставяне на безплатни контейнери за строителни отпадъци и на други места в града.

Община Добрич призовава да не се изхвърлят строителни отпадъци до контейнерите, в случай, че те са се запълнили преди датата за обслужване, това ще възпрепятства тяхното обслужване и съответно поставянето на друг контейнер.

Контейнерите да бъдат използвани по предназначение и друг вид отпадъци да не се изхвърля в тях.

Обръщаме внимание, че контейнерите са предназначени единствено за нуждите на домакинствата и е недопустимо използването им от фирми извършващи строително-ремонтни дейности.

 

18. Как мога да бъда настанен в общинско жилище?

Който желае да бъде настанен в общинско жилище следва да отговаря на условията за настаняване, определени чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич. Предварително може да се запознаете с условията на сайта на Община град Добрич от тук.

В общинско жилище се настаняват лица и семейство/домакинства, които са включени в Окончателен годишен списък за настаняване в общинско жилище. Кандидатства се всяка година в периода от 01 юли до 30 септември, чрез подаване на заявление и декларация по образец.

 

19. Какъв е реда да закупя общинското жилище, в което живея под наем?

- Трябва да сте наемател повече от 5 години на общинското жилище и да нямате неплатени сметки за наем, ел.енергия и ВиК, да не притежавате жилищни имоти, имоти за жилищно строителство на територията на град Добрич и да не сте прехвърляли такива през последните 10 години. Ако отговаряте на изискванията, се подава заявление с приложени документи до Кмета на Община град Добрич.