Наредба за символите и отличията на Община град Добрич

A A A

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда:

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община град Добрич;

2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на общината;

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията.

(2) С наредбата се урежда и статутът на Деня на Добрич.

 

Чл. 2. Символите на Община град Добрич са:

1. Знаме на общината;

2. Герб на град Добрич;

3. Девиз на града;

4. Ден на град Добрич;

5. Химн на Добрич.

 

Чл. 3. Знаците на Община град Добрич са:

1. Официален печат на Община град Добрич;

2. Почетна книга на Община град Добрич.

 

Чл. 4. Отличията на общината са:

1. "Почетен гражданин на град Добрич";

2. Почетен знак на Община град Добрич;

3. Грамота за заслуги към Община град Добрич.

 

Чл. 5. Знамето на общината, гербът на град Добрич, Почетната книга на общината и официалния печат на общината се изработват в единични екземпляри.

 

Глава втора

Символика на Община град Добрич

 

I. Знаме на Община град Добрич

Чл. 6. Знамето на община град Добрич е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират.

 

Чл. 7. (1) Знамето на Община град Добрич изразява чувството на уважение и почитта на гражданите на град Добрич към своя град и е отличителен знак в отношенията му с други градове у нас и в чужбина.

(2) Знамето включва следните цветове – бял, зелен и златистожълт. На него е изобразен гербът на града.

(3) Цветовете на знамето символизират:

Белият цвят – миролюбието, трудолюбието и човеколюбието като добродетели на добруджанци;

Зеленият цвят – връзката между знамената на борците за национално освобождение през Възраждането, любовта и преклонението на добричките граждани към своя град и Добруджа;

Златистожълтият цвят – плодородието на добруджанската равнина.

(4) Общинското знаме има правоъгълна форма и две еднакви лица.

Чл. 8. (1) Знамето на община град Добрич е постоянно издигнато:

1. на входа на административната сграда на общината;

2. в залата за провеждане на заседания на Общински съвет;

3. в кабинета на председателя на Общински съвет;

4. на сградите на общински административни сгради, на общинските училищни заведения и културни институти;

5. в ритуалните зали на общината, заедно с герба и знамето на Република България;

6. на входовете и изходите на града, площадни и градски пространства по схема, одобрена от Гл. архитект на Община град Добрич;

(2) Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на общината.

Чл. 9. (1) Използването на тиражирани варианти на знамето на Община град Добрич по начин, който уронва нейния престиж, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.

(2) Забранява се използването на знамето и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

(3) Забранява се използването на знамето във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл. 10. Със заповед на кмета на общината знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на неговите основни елементи.

II. Герб на Община град Добрич

Чл. 11. Гербът на град Добрич е създаден от художниците Никола Богданов и Янко Атанасов, след проведен конкурс от Община град Добрич и е утвърден от Държавна комисия за пластични изкуства през 1971 г.

(1) Гербът представлява стройна, добре организирана пластична композиция от символи, които имат значение, както за самия град Добрич, така и за Добруджа, чийто център се явява той.

(2) Основната част на герба е ЩИТ – класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита, като корона стои архитектурен елемент – КОБИЛИЦА, характерна за общественото строителство в град Добрич през българското възраждане. В цветно решение, щитът е пурпурночервен – символ на достолепието на българските царе и българската държавност.

В средата на щита е изобразен СНОП ОТ КЛАСОВЕ. Този символ има две значения:

Тук, на добруджанска земя, преди 1300 години Хан Аспарух е създал първите български селища. Тук, на тази земя, се е създала първата българска държава. Снопът е символ на единството и величието на българския народ.

Пшеничните класове са символ на плодородието, на щедростта на добруджанската равнина.

Над снопа, на шийката на щита, с шрифт в стил възрожденски е изписано името на града “ДОБРИЧ”, получено след Освобождението на България през 1878 година.

В цветното решение снопът, името на града и опасващият щита контур са позлатени - символ на благополучието на жителите на град Добрич.

(3) Гербът на Добрич присъства като елемент на знамето на общината, на официалния печат на общината, и на почетната грамота за заслуги към община Добрич.

(4) Гербът на Добрич е задължителен графичен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община град Добрич.

Чл. 12. (1) Гербът на Добрич има следните форми:

1. пластична

2. графична - черно-бяла

3. графична - цветна.

(2) Гербът в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на общински съвет, на фасадата на сградата на общината, на фасадите на общинските учебни заведения, културни институти и болници, върху елементите от градското обзавеждане, в ритуалните зали на община заедно със знамето на община и знамето на Република България, както и в кабинетите на:

1. кмета на общината;

2. председателя на Общински съвет;

3. секретаря на общината;

4. заместник кметовете на общината;

(3) Гербът на Добрич в графичен вариант - цветно изображение се поставя на:

1. покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани от община и общински съвет.

2. официални документи, които се подписват от председателя на общински съвет и кмета на общината.

3. удостоверения за отличията на общината.

4. бланки - изходяща кореспонденция на общината.

5. Върху автомобилния парк, собственост на Община град Добрич - постоянно или върху МПС, използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции - до прекратяване на съответния договор.

(4) Гербът на Добрич в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на общината и общински съвет за изходяща кореспонденция, освен случаите, посочени в ал. 3, т. 4.

Чл. 13. Гербът на Добрич може да се връчва като отличие в две форми:

1. Знак с лента, връчван на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Добрич";

2. Почетен знак/плакет на Община град Добрич;

Чл. 14. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на Добрич по начин, който уронва престижа на града, съдържа неморални елементи и др., се санкционира съгласно действащото българско законодателство.

(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл. 15. (1) Със заповед на кмета на общината гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови елементи.

(2) Гербът на Добрич се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант.

III. Ден на Добрич

Чл. 16. (1) Денят на Добрич се отбелязва ежегодно на 25 септември, годишнина от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.

(2) Промяна на денят на Добрич се определя с местен референдум.

Чл. 17. (1) Празникът за деня на Добрич се организира и провежда от Кмета на общината.

(2) Програмата на празника се утвърждава от Кмета на общината.

(3) Подготовката и провеждането на Празника на Добрич се финансират от:

1. Бюджета на общината;

2. Спонсорство и реклама;

3. Други, разрешени от закона източници.

Чл. 18. (1) В деня на Добрич се провежда тържествено заседание на Общински съвет, на която се връчват отличията на Община град Добрич.

Чл. 19. Във връзка с деня на Добрич, както и във връзка с други празници и чествания на годишнини и събития, Община град Добрич връчва награди на български и чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на града.

IV. Химн на Община град Добрич

Чл.20. Химн на общината е песента “Добруджански край” – по текст на Любомир Бобевски и музика на Александър Кръстев.

Чл.21. Химнът на Общината отразява страданията на поробените добруджанци и надеждите им за по-добри дни, както и радостта по време на освобождението на Южна Добруджа.

Чл.22. Химнът се изпълнява задължително при вдигане и спускане на знамето на Общината.

ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ

О, Добруджански край,

Ти нашъ си земенъ рай,

Въ тебъ златно жито зръй!

Въ тебъ вакло стадо блъй!

 

Орлитъ отъ възбогъ,

Просторътъ ти широкъ

И слънчо – мощний Фебъ,

Ни спомватъ все за тебъ!

Подъ чужди ти си кракъ,

Дойде деньтъ въ който пакъ

Да бждешь кжтъ нашъ ти,

Тъй както и пръди!

 

Съ оржжье, свътлина

Ний твойта бжднина

Ковеме всъки часъ, -

Храни надежда въ насъ!

 

V. Почетна книга на Община град Добрич

Чл. 23. (1) Почетната книга на Община град Добрич отразява съществени събития и значимите приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на Добрич.

(2) Почетна книга на Община град Добрич, в която се вписват удостоените със званието „Почетен гражданин на град Добрич” и удостоените с Почетен знак на Община град Добрич.

Чл. 24. (1) Право на вписване в Почетната книга имат:

1. Удостоените със званието "Почетен гражданин на град Добрич”;

2. Удостоените с Почетен знак на Община град Добрич.

Чл. 25. (1) Вписването в Почетната книга става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.

(2) На удостоените с вписване в Почетната книга се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от Кмета на град Добрич и Председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община град Добрич;

(3) Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга се извършва от председателя на Общински съвет.

(4) Почетната книга се съхранява от Кмета на Община град Добрич или упълномощено от него лице, а съдържанието им се публикува в интернет страницата на Община град Добрич.

VI. Официален печат на Община град Добрич

Чл. 26. (1) Официалният печат на Община град Добрич има кръгла форма. Той представлява композиция, която включва в централната си част пластичен вариант на герба на град Добрич.

(2) Графичното изображение на печата с определяне на вида и размера на шрифтовата гарнитура и описанието на композицията се определят с Описание на официалния печат на Община град Добрич, неразделна част от настоящата Наредба, подготвено от специалисти и одобрено от Кмета на Община град Добрич.

(3) Официалният печат на Община град Добрич се съхранява от Кмета или изрично упълномощено от него лице.

Чл. 27. (1) Официалният печат на Община град Добрич се полага след подписа на Кмета на общината или Председателя на Общински съвет, върху оригинала на:

1. споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и представително значение за Община град Добрич;

2. представителни документи за отношенията на Община град Добрич с други държави и побратимени градове;

3. удостоверения и препис-извлечения за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич";

4. удостоверения за удостояване с Почетен знак на Община град Добрич.

5. грамоти за заслуги и крупни дарения към Община град Добрич;

6. удостоверения за вписване в Почетната книга на Община град Добрич;

7. декларации от името на Община град Добрич;

8. други документи с представителен за Община град Добрич характер или изискуеми по закон.

(2) Официалният печат на Община град Добрич не се поставя върху документи от административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя обикновен печат.

 

Глава трета

Отличия на Община град Добрич

I. Почетен гражданин на град Добрич

Чл. 28. Званието "Почетен гражданин на град Добрич" се присъжда на български и чуждестранни граждани за:

1. изключителен принос и заслуги за развитието на Община град Добрич;

2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;

3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Добрич и Община град Добрич;

4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество;

5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

6. проявен изключителен героизъм.

Чл. 29. (1) Писмено предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" могат да правят:

1. кметът на Община град Добрич;

2. председателят на Общински съвет;

3. всеки общински съветник;

4. обществени и професионални организации и творчески формирования;

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

1. подробни мотиви;

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община град Добрич (прилагат се и копия от документи);

3. биография на предлагания кандидат;

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници.

Чл. 30. (1) Докладът до Общински съвет за вземане на решение (за броя и имената на почетните граждани) по предложенията за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се подготвя от комисия в състав: Кмет на Община град Добрич, Председател на Общински съвет, секретар на Община град Добрич, трима общински съветници и трима представители на граждански организации или държавни културни институти, избрани от Общински съвет за срока на мандата. Общински съвет определя правила за работа и механизъм по подбора и избора на комисията за срока на мандата;

(2) Общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

(3) Ако предложеният за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 2 години.

Чл. 31. След вземане на решението, на удостоения се изпращат копие от решението на Общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието.

Чл. 32. (1) Удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Добрич или друг ден, определен с решение на Общински съвет.

(2) При невъзможност на удостояваното със званието лице да присъства на тържественото заседание на Общински съвет в Деня на Добрич, удостояването може да бъде направено на всяко редовно заседание на Общинския съвет.

(3) В случай, че удостояваното лице не може да присъства на която и да е от сесиите по ал. 1 и ал. 2, по решение на председателския съвет на Общински съвет, удостояването може да бъде направено на официална церемония в подходящ и за двете страни ден, в присъствието на Кмета на Община град Добрич, Председателя на Общински съвет, председателя на Постоянната комисия „Наука, образ0ование” и представители от всички политически партии, представени в Общинския съвет.

Чл. 33. (1) На удостоените със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се връчва Почетен знак и лента, която е с цвета на знамето на Община град Добрич, както и удостоверение по специално изготвен образец, подписано от Кмета на Добрич и Председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община град Добрич.

(2) Почетният знак с лента и документът за званието "Почетен гражданин на град Добрич" се връчват от Председателя на Общински съвет.

(3) В Почетната книга да се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет, датата на връчване на званието, както и мотивите за удостояването със званието „Почетен гражданин на град Добрич”.

(4) Почетните знаци с лента се регистрират и се съхраняват от председателя на Общински съвет.

Чл. 34. (1) Общински съвет със свое решение може да отнеме званието "Почетен гражданин на град Добрич" на лица, които:

1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и имат влязла в сила присъда;

2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;

3. писмено са заявили това свое желание.

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет град Добрич с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

(3) Лишените от званието "Почетен гражданин на град Добрич" са длъжни да върнат Почетния знак с лента и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.

Чл. 35. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание "Почетен гражданин на град Добрич" по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до Общински съвет.

Чл. 36. (1) Носителите на званието "Почетен гражданин на град Добрич" имат право да бъдат включвани в състава на представителни делегации на град Добрич в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;

(2) Община град Добрич поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.

Чл. 37. Званието "Почетен гражданин на град Добрич" може да се присъжда и посмъртно, при проявен изключителен героизъм и саможертва или за изключителни заслуги (високи постижения), само в рамките на 12 месеца от трагичното събитие на предложената кандидатура.

II. Почетен знак на община град Добрич

Чл. 38. Почетният знак на община град Добрич представлява цветно релефно изображение на герба на град Добрич, изработено от метал. Знакът е поставен върху подложка в кутийка с герба на Добрич върху капака и надпис: "Община град Добрич. Почетен знак".

Чл. 39. (1) Почетният знак се присъжда на български и чуждестранни граждани, включително и на общински служители и общински съветници, които имат значителен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани.

(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие.

Чл. 40. Мотивите за отличаване с Почетния знак на община град Добрич са:

1. значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, спорта и др;

2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в града;

3. проявен героизъм;

4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града;

5. принос, свързан с развитието и популяризирането на името на град Добрич;

6. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото наследство и екологичното равновесие на територията на Община град Добрич.

Чл. 41. (1) Писмено предложение за присъждане на Почетния знак на Община град Добрич могат да правят:

1. кметът на Община град Добрич;

2. председателят на Общински съвет;

3. най-малко десет общински съветници;

4. обществени и професионални организации и творчески формирования;

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 10 души, формирани чрез съответна подписка.

(2) Предложенията по ал. 1 се отправят до Общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

1. подробни мотиви;

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община град Добрич (прилагат се и копия от документи);

3. биография на предлагания кандидат;

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване с Почетния знак на общината.

Чл. 42. (1) Докладът до Общински съвет за вземане на решение за присъждане на Почетния знак на общината се подготвя от комисията по избор на почетен гражданин по чл.31 в състав: Кмет на Община град Добрич, Председател на Общински съвет, секретар на Община град Добрич, трима общински съветници и трима общественици, избрани от Общински съвет. Общински съвет определя правила за работа и механизъм по подбора и избора на комисията за срока на мандата.

(2) Докладът до Общински съвет за присъждане на Почетния знак на общината на общински съветници, се изготвя от Председателя на Общински съвет.

(3) Общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

(4) Ако предложеният за награждаване с Почетния знак на общината не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 2 години.

Чл. 43. След вземане на решението за присъждане на Почетния знак на общината, на удостоения се изпращат копие от решението на Общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за връчване на Почетния знак.

Чл. 44. (1). Връчване на Почетния знак на Община град Добрич се извършва от Председателя на Общински съвет на официална церемония, която се провежда на тържественото заседание на Общински съвет в Деня на Добрич или в друг ден, определен с решение на Общински съвет.

(2) На наградените с Почетния знак на Община град Добрич се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от Кмета на град Добрич и Председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на общината.

(3) В Почетната книга се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет, датата на връчване на Почетния знак, както и мотивите за присъждане на Почетен знак на Община град Добрич.

(4) Почетните знаци са номерирани и се съхраняват от председателя на Общински съвет.

(5) Почетният знак на Община град Добрич може да се присъжда и посмъртно.

 

ІII. Грамота за заслуги към Община град Добрич

Чл. 45. (1) Грамотата за заслуги към Община град Добрич е официален документ, който се връчва на български и чуждестранни граждани:

1. дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват принос в развитието на Община град Добрич;

2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на Добрич или дали своя принос за обогатяване културата;

3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на Добрич;

4. проявили героизъм и гражданска доблест;

5. ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и олимпиади;

6. дарители.

(2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на знак на Община град Добрич и надпис "Грамота за заслуги към Община град Добрич". В нея се вписва името на отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане. Графичното и цветното изображение на грамотата се изработват от специалисти и се одобряват от Кмета на Община град Добрич.

Чл. 46. (1) Инициатива за връчване на Грамотата за заслуги към Община град Добрич имат:

1. кмета на Община град Добрич

2. общинските съветници

3. неправителствени организации

4. обществени институции

5. директорите на културни институти

6. ректорите на висшите училища в Добрич

7. директорите на училища

(2) Удостояването с Грамотата за заслуги към Община град Добрич се извършва със заповед на кмета на Община град Добрич.

(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общински съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.

Чл. 47. За издадените грамоти се води отделен регистър по утвърден от кмета на Община град Добрич образец. Регистърът се съхранява от Кмета на общината или от изрично упълномощено от него лице.

Глава четвърта

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 48. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лева.

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 5 000 лева.

(3) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба от юридически лица, да се налага наказание имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева.

(4) При повторно нарушение от юридически лица – имуществена санкция в размер от 5 000 до 7 000 лева.

(5) Когато повторното нарушение е свързано с упражняване на професия или дейност, регламентирана с акт на Общински съвет, виновните лица се наказват с временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

(6) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен.

Чл. 49. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Община град Добрич или определен от него зам.-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от общинската администрация.

Чл. 50. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава пета

Преходни и заключителни разпоредби

 

1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16 от ЗМСМА.

2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.

3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общински съвет.

4. За неуредени в настоящата наредба въпроси, Общински съвет приема отделни решения.

5. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба, Кметът на Община град Добрич организира изработването от специалисти на Описание на знамето на Община град Добрич, Правила за реда за участие на знамето в празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от Община град Добрич и Описание на официалния печат на Община град Добрич.

6. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба, Кметът на Община град Добрич внася за приемане от Общински съвет Статут на наградите на Община град Добрич.

7. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет град Добрич с Решение № 15-18 от 20 декември 2016 година.

8. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.