Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

A A A

 

НАРЕДБА

за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

Глава първа

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич.

Раздел ІІ

ЗОНИ НА ГРАДА

Чл.2. В съответствие с изискванията на настоящата наредба територията на град Добрич се разделя на зони, съгласно схема (Приложение 1), както следва:

1. Зона „А” – „Пешеходна зона”, включваща територията от бул. „25-ти септември”, заключена между булевардите „3-ти март” и „Добруджа”, площадите „Свобода”, „Демокрация” и „Цар Борис ІІІ”, както и улица „Независимост” - в участъка от ул. „Любен Каравелов” до бул. „25-ти септември” и ул. „България” - в участъка от ул. „Генерал Колев” до бул. „25-ти септември”. Включва се и територията на градски парк „Св. Георги”;

2. Зона „Б” – „Централна градска част”, включваща територията, заключена между булевардите „3-ти март”, „Добричка епопея” и „Добруджа”, както и улица „Отец Паисий”;

3. Зона „В” - включва останалата част от територията на града, извън обхвата на зони „А” и „Б”.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.3. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства в зона „А“. Изключение се допуска за моторните превозни средства, снабдени с маршрутен пропуск по образец (Приложение 2).

(2) Маршрутен пропуск се издава от Общинска администрация град Добрич след подаване на заявление по образец до Кмета на Община град Добрич или определено със заповед на кмета длъжностно лице и заплащане на съответната цена.

(3) В заявлението по ал. 2 се посочва причината, обуславяща необходимостта от издаването на маршрутен пропуск, избран маршрут за движение и се посочва срок на ползването му.

(4) Към заявлението за издаване на маршрутен пропуск се прилага копие от регистрационния талон на автомобила, необходим за точното определяне на допустимата обща маса.

(5) Маршрутният пропуск се издава на:

1. Собственик/водач на конкретно МПС;

2. Юридическо лице или ЕТ, което стопанисва съответното МПС, когато не може да бъде посочен регистрационен номер на конкретно МПС.

(6) Маршрутният пропуск за движение в зона „А“ е с фиксиран маршрут и с него трябва да бъдат снабдени:

1. Моторни превозни средства, необходими за извършване на строително-монтажни работи, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности;

2. МПС, обслужващи общоградски прояви с временен характер;

3. Специални автомобили за обслужване на АТМ-устройства и банкови офиси;

4. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Автомобили с максимално допустима обща маса до 3,5 т за зона „А“ и над 3,5 т за зони „Б“ и „В“ за зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч..

(7) Забраната по ал. 1 не се отнася за велосипеди, машини за снегопочистване, сметопочистване и сметоизвозване и за автомобилите и мотоциклетите със специален режим на движение, посочени в чл. 158 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП).

(8) (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Извънгабаритните и/или тежки ППС могат да се движат на територията на Община град Добрич с разрешително за преминаване, издадено от Кмета на общината по реда Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Чл.4. (1). (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Забранява се на територията на град Добрич:

1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Нерегламентираното поставяне на подвижни и/или други прегради, полагане на пътна маркировка и монтиране на съоръжения с цел запазване на място за паркиране;

2. Местодомуването и паркирането на селскостопанска техника и прикачен инвентар по улични платна, тротоари, площади и зелени площи на територията на общината;

3. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Местодомуването на товарни автомобили над 3,5 тона, ремаркета, каравани, автоплатформи, автобуси и микробуси по тротоари, плочници и зелени площи на територията на гр. Добрич;

4. Изграждането на рампи върху платната за движение за осигуряване на подход на МПС към гаражи и дворове по главната улична мрежа на гр. Добрич;

5. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън местата, определени в инвестиционния проект - част „План за безопасност и здраве на строителните обекти”;

6. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Престоят и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. Водачите на паркирани преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да ги преместят, за да се осигури безпрепятствено движение на снегопочистващата техника;

7. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Движение на МПС по алеите на парковете, с изключение на снабдените с маршрутен пропуск, издаден от Община град Добрич въз основа на подадено заявление;

8. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Движение на непочистени от кал машини;

9. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Превозване на насипни материали с превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

10. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Паркирането върху противопожарни хидранти;

11. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изхвърляне от превозно средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя.12. Паркирането върху противопожарни хидранти;

12. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)

13. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

(2) (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)

1. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

2. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

3. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

4. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

5. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

6. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

7. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

8. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

(3) (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.):

1. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

2. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

3. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г., отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

4. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

5. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

6. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

7. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Чл.5. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Чл.6. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Чл.7. Таксиметровите автомобили на територията на град Добрич могат да престояват на обозначените за целта местостоянки. За обслужване на клиенти, таксиметровите автомобили могат да престояват кратковременно по уличната мрежа на разрешените за престой и паркиране места, при включен таксиметров апарат.

Чл.8. Собствениците, управителите и наемателите на магазини, заведения, складове, работилници и други подобни, са длъжни да не създават препятствия на пешеходците върху прилежащата тротоарна площ.

Чл.9.(1) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в зони „А“, „Б“, „В“ и булевардите, с изключение на кв. Рилци и организирани атракциони, след съгласуване и разрешение от Община град Добрич.

(2) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга без престилки за животински отпадъци и необорудвани, съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1 от ЗДвП и чл. 15 от ППЗДвП.

(3) (изм. с решение № 18-5/23.02.2021 г.) Забранява се воденето на стада и селскостопански животни по всички улици на града в урбанизираната територия, с изключение на случаите по чл. 28 от Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град Добрич.

(4) Забранява се оставянето без надзор на превозни средства с животинска тяга по улиците.

Чл.10. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г., отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Чл.11. (1) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г., отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

(2) (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Чл. 12. (1) (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.):

1. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

2. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

3. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

4. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

(2) (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.):

1. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

2. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.);

3. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

 

 

 

 

 

Глава трета

ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ

Раздел І

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ – „СИНЯ ЗОНА”

Чл.13. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)На улици, площади, райони и паркинги - общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и товарни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси.

Чл.14.(1) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/ се определят със Заповед на Кмета на Община град Добрич, съгласно схема, след решение на Общински съвет град Добрич, като същите са сигнализирани с вертикална и хоризонтална маркировка, чрез която на водача се указват условията за паркиране.

(2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 15. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Чл.16.(1) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” се осъществява чрез:

  1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол;
  2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Предварително закупен от водача електронен талон. Електронни талони могат да бъдат закупени от обекти, определени със Заповед на Кмета на Община град Добрич.
  3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Използване на мобилно приложение.

(2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

(3) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.

Чл. 16а (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.) (1) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за МПС в режим „Месечен абонамент“, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране.

(2) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за МПС в режим „Месечен абонамент за район от „синя зона“, определен по реда на чл. 14, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в избрания район за платено паркиране.

(3) За издаване на Абонаментна Карта за платено паркиране в „синя зона“ (Приложение №15), се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

Чл.17. Забранява се в „синя зона”:

1. (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата цена за платено паркиране в “синя зона” по един от начините, определени в чл.16, ал.1 и чл. 16а;

2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от заплатеното по един от начините, определени в чл. 16, ал. 1 и чл. 16а;

3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби;

4. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи конкретната зона, както и указанията на служителя, обслужващ зоната;

5. (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

Чл.18. МПС със специален режим на движение, съгласно чл. 158 от ППЗДвП, както и МПС на специализирани екипи - при отстраняване на бедствия и аварии, могат да паркират в „синя зона” без заплащане.

Раздел II

СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Чл.19. (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, на специално обозначени за това места се допуска платено паркиране „служебен абонамент”, след издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за платено паркиране „служебен абонамент” по образец (Приложение 4).

(2) Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20 % от броя на паркоместата в „синя зона”.

(3) (нова с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа пред обекта.

Чл.20. (1) С карта за платено паркиране „служебен абонамент” могат да се ползват физически и/или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, намиращ се в „синя зона” или в непосредствена близост до нея.

(2) За получаване на карта за платено паркиране „служебен абонамент” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране.

(3) Към заявлението за издаване на карта за платено паркиране „служебен абонамент” се прилага копие от документ за собственост или друг документ, обуславящ необходимостта от ползване на паркомясто по реда на настоящия раздел.

(4) Определени от Кмета на Общината служители извършват оглед и преценка на възможността да се издаде исканата карта за платено паркиране „служебен абонамент“.

(5) Паркоместата „служебен абонамент” се сигнализират от заявителя с подвижни преносими табели по образец (Приложение 5).

Чл.21. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режим „служебен абонамент” е валиден през работни дни от 8.00 часа до 17.00 часа.

Чл.22. (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместата в режим „служебен абонамент”.

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и на притежателя на картата се налага административно наказание.

(3) Забранено е паркирането на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

 

Раздел III

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС

Чл.23.(1) (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за паркиране по образец (Приложение 6).

(2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 17.00 ч.

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост.

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

Чл.24.(1) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“, към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

(2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената цена за платено паркиране „Служебен абонамент”.

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

Чл.25. Не се допуска преотстъпване на картата на друго лице и/или МПС.

Чл.26. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

Раздел ІV

ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ИЗВЪН „СИНЯ ЗОНА“

Чл.27 (1) На общински терени извън „синя зона“, с неизградени и неорганизирани паркинги се предлага ползването срещу заплащане на паркомясто „платен абонамент извън „синя зона“.

(2) Карта за платен абонамент извън „синя зона“, образец (Приложение 7), се предоставя на юридически лица и еднолични търговци, стопанисващи обекти за обществено обслужване, разположени на територията на града.

(3) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа.

(4) Местата се обозначават с подвижна табела с надпис „Платен абонамент“, която заявителите изработват за своя сметка (Приложение 8).

(5) Забранява се поставянето на табела с надпис „Платен абонамент“ без издадена карта от Община град Добрич.

(6) Забранява се паркирането на МПС на местата, сигнализирани с табела „Платен абонамент“, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл.28. (1) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице, след подаване на заявление , което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой паркоместа и срока за исканото ползване.

(2) Към заявлението за издаване на Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се прилага:

1. Копие на документ за собственост или договор за наем на обекта, пред или до който се искат паркоместа;

2. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

(3) Определени от Кмета на Общината служители извършват оглед и преценка на възможността да се издаде исканата Карта за платен абонамент извън „синя зона“. При положително становище и издадена Карта за платен абонамент извън „синя зона“ заявителят заплаща цената за разрешения му брой паркоместа и квитанцията се прилага към преписката.

(4) При желание на ползвателя за удължаване срока на разрешението се подава заявление до Кмета на Община град Добрич най-малко 14 дни преди изтичане срока на издадената карта.

(5) Ползвател, който след изтичане срока на издадената му карта не премахне табелата „Платен абонамент“, подлежи на административно наказание.

Чл.29. (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим „платен абонамент извън „синя зона”.

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и на притежателя на картата се налага административно наказание.

 

Раздел V

БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ

ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.30. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, включително където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се осигуряват определен брой места за паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания.

Чл.31. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ и с пътна маркировка с изобразен международен символ за достъпност.

Чл.32. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) МПС, обслужващи хора с трайни увреждания, могат да паркират в „синя зона” без заплащане - на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град Добрич при условията на чл. 99а от ЗДвП.

Чл. 32а (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на които не е въведен режим за платено паркиране „синя зона“, МПС, обслужващи хора с трайни увреждания могат да ползват обозначените места за хора с трайни увреждания при спазване на условията на чл. 32.

Чл.33. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 32 (Приложение 9) се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

(2) Към заявлението се прилага:

  1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Информация за номер на решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи);

2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Актуална цветна снимка;

3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания;

4. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.).

(3) В случай на неправомерно използване на картата по чл. 32 на водача на МПС се налага административно наказание.

Чл.34. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, право на безплатно паркиране, в съответствие с чл. 15 от настоящата наредба, имат собствениците на електрически автомобили, снабдени с Карта за паркиране на електрически автомобили.

(2) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Карта за паркиране на електрически автомобил се предоставя на собственика на автомобила от Община град Добрич след подаване на заявление до Кмета на Община град Добрич, към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

(3) Картата за паркиране на електрически автомобил се издава по образец (Приложение 10).

  1. Картата за паркиране на електрически автомобил се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила по начин, който да не затруднява осъществяването на контрол.

Глава четвърта

ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА МПС

Чл.35. (1) След установяване на извършено от водача нарушение на изискванията по чл. 17, т. 1-3, служителите, обслужващи „синя зона” самостоятелно или съвместно с длъжностни лица, определени от Директора на ОД на МВР град Добрич, могат да извършат принудително задържане на автомобила чрез използване на техническо средство (скоба).

(2) (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Скобата се поставя от страна на водача на МПС, като конструкцията и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на моторното превозно средство. При липса на достъп от страната на водача (предвид начина на паркиране), скобата се поставя от другата страна, при спазване на същите изисквания.

(3) На предното стъкло на задържания автомобил се поставя съобщение по образец (Приложение 11), с указания за реда и начина на освобождаването му.

(4) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Правят се най-малко 5 (пет) броя фотоснимки за констатиране на нарушението - преди и след блокиране на МПС, и снимки преди и след преместването.

(5) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Забранява се освобождаването на скобата от други лица, освен от упълномощените за това.

(6) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) При повреждане на скобата в случаите на предходната алинея или по друг начин, на извършителя се налага глоба, съгласно Таблица – Приложение 12.

(7) (нова - решение № 34-4/29.05.2018 г.) Освобождаване на автомобила се извършва след заплащане на цената за паркиране и разходите по използването на техническото средство, определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, извършвани от Община град Добрич.

(8) (нова - решение № 34-4/29.05.2018 г.) Когато водача или собственика на МПС, не се яви до три часа от поставянето на скобата или до края на работното време на съответната зона, МПС се репатрира до специализиран охраняем паркинг.

Чл.36. (1) (отм. с решение № 24-6/19.09.2017 г.)

(2) (изм. с решение № 24-6/19.09.2017 г.) За установяване на нарушенията по чл. 17, т. 1-3, служителите, обслужващи „синя зона“, съставят констативен протокол в три екземпляра по образец (Приложение 13), в който се вписват данни за часа на поставяне и премахване на скобата и дължимата сума по извършеното нарушение.

(3) Първият екземпляр от Констативния протокол се поставя, прикрепен на предното стъкло на паркиралия неправилно автомобил, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия, вторият се предава на общинска администрация за вписване на дължимите суми в ПП „Акстър - Общински вземания“, а третият остава в Службата за контрол.

Чл.37. Не се задържат принудително и не са обект на принудително преместване автомобили и мотоциклети със специален режим на движение, посочени в чл. 158 от ППЗДвП.

Чл.38. (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да премества паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване.

(2) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За новото местоположение на превозното средство се уведомява Първо РУ при ОД на МВР – Добрич и оперативния дежурен в Община град Добрич, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването.

Чл.39. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г., изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да извършва преместване на паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач в случаите, предвидени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.

(2) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022) Принудителното преместване на МПС се извършва от длъжностни лица от Община град Добрич, определени със заповед на Кмета, след разпореждане от полицейски служител от ОДМВР град Добрич. За извършеното нарушение може да се съставя фиш, а при оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата.

(3) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022) Екипът, извършил репатрирането уведомява 1-во РУ при ОД на МВР - Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобилът е преместен на определения паркинг.

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг, определен със заповед на Кмета на Община Добрич.

(5) Заплащането на таксите (разноските) за отстранен автомобил, се извършва на касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава касов бон.

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване, задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(7) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1,20 лева за час престой.

 

Чл.40. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Процесът на репатриране се преустановява, ако водачът на неправилно паркираното МПС дойде на място, преди поставянето на четирите сапана (колана) на репатратора. В този случай водачът заплаща 100 % от таксата за репатриране, определената в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Добрич.

Чл.41. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г., изм. с решение № 31-2/22.02.2022) Заплащането на цената за паркиране в „синя зона“ на автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на Правилника за прилагането му, както и на тази наредба, не отменя нарушението и съответното за него наказание.

Чл.42. (отм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.)

 

Глава пета

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл.43.(1) Контролът по тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Общината чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол;

2. Директора на ОД на МВР – Добрич, чрез определени от него длъжностни лица.

(2) Службата за контрол:

1. Контролира изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, маркировка, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на моторни превозни средства и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

2. Използва техническо средство за принудително задържане на моторното превозно средство, което е паркирано неправилно или за което не е заплатена дължимата цена за платен абонамент до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;

3. Премества паркирано моторно превозно средство на отговорно пазене без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач;

4. Събира от името на общината сумите от санкциите, предвидени по тази наредба;

5. Организира издаването на касов бон, както и дейността по снабдяване, поддръжка и отчитане на събраните средства за платено паркиране в „синя зона”;

6. Регистрира превозни средства с животинска тяга.

Чл.44. Глобите, събирани при прилагането на тази наредба и при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.

Чл.45. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022) Цените по настоящата наредба се заплащат в размер, определен в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 

 

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.46. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен със ЗАНН.

Чл.47. Актовете, с които се установяват нарушенията по тази наредба, се съставят от длъжностните лица по чл. 43, ал 1.

Чл.48. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от определени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

Чл.49.(1) На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба, съгласно таблица – (Приложение 12).

(2) За маловажни случаи на нарушения по настоящата наредба, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. включително. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща в общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление по образец (Приложение 14), в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

(4) При маловажни случаи на нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.

(5) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на ЗАНН.

(6) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Чл.50.(1) За нарушения по настоящата наредба, извършени от малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

(2) За нарушения, установени в дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации, отговарят извършителите.

Чл.51. (отм. с решение № 31-2/22.02.2022).

Чл.52. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. Моторно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товаро-разтоварни работи в присъствието на водача.

2. Паркирано е моторно превозно средство, спряно извън обстоятелствата по т. 1, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или препятствие, или в изпълнение на правилата за движение.

3. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022) „МПС, обслужващи хора с тайни увреждания” са МПС, които към момента, при и по време на паркирането обслужват пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно, персонално лицето с трайни увреждания и са обозначени според изискванията на тази наредба с карта за паркиране, издадена на името на обслужваното лице.

4. „Служебен абонамент” е режим на платено паркиране върху определени от Община град Добрич и съгласувани със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на общината, на МПС на физически или юридически лица, на основание издадени на същите лица карти за ползване на съответните паркинг-места.

5. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за същото по вид нарушение.

6. „Постоянен адрес” е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението.

7. „Настоящ адрес” е адресът, на който лицето пребивава.

8. „Електрически автомобили” са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква „а” от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

9. (нов с решение № 31-2/22.02.2022) „Район“ е част от „синя зона“, която обхваща една или повече Зони за платено паркиране.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и отменя Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич (приета с решение № 45-1 от 26 април 2011 година, изм. и доп. с решение № 38-2 от 28 октомври 2014 година на Общински съвет град Добрич).

§ 3. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения:

1. Чл. 27 се отменя.

2. Създава се чл. 57а:

„Чл. 57а.(1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „синя зона”:

1. За ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране:

1. За платено кратковременно паркиране от:

1.1 Леки автомобили - 1,00 лева на час;

1.2 Лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа - 2,00 лева на час;

2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “Служебен абонамент” - 60,00 лева за месец/ бр.

3. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20 % от стойността на определената цена по ал. 2.

4. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

5. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство – 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място - 50,00 лева.

6. За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „синя зона” – 30.00 лева.

7. (нова - решение № 34-4/29.05.2018 г.) За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1 (един) лев за всеки час престой.

(2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Устойчиви дейности и проекти” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

3. В чл. 58, след думите “чл. 57“ се добавя „и чл. 57а“.

§ 3а. (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.) В чл. 57а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения:

(1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „синя зона” за ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска собственост, на които е въведен режим за платено паркиране:

1. За платено кратковременно паркиране от:

1.1 Леки автомобили - 1,00 лева на час;

1.2 Товарни автомобили с допустима максимална маса до 2,5 тона и микробуси - 2,00 лева на час.

2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ” – 90,00 лева за месец/бр.

3. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20% от стойността на определената цена по т. 2.

4. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ“ – 100,00 лева.

5. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН – 60,00 лева.

6. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „СИНЯ ЗОНА“ – 1 100,00 лева.

7. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН В СИНЯ ЗОНА” – 660,00 лева.

8. (нова) За годишен абонамент в режим „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ – 990,00 лева.

9. (нова) За годишен абонамент за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес – 198,00 лева.

10. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

11. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство – 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място – 50,00 лева.

12. За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „синя зона” – 30,00 лева.

13. (нова - решение №34-4/29.05.2018 г.) За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1,20 лева за всеки час престой.

(2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

 

§ 4. Всички пропуски и карти, издадени по отменената Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич важат до изтичане на срока, за който са издадени.

§ 4а. (нов с решение № 31-2/22.02.2022) Всички пропуски и карти, издадени по Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич важат до изтичане на срока, за който са издадени.

 

§ 5. Кметът на Община град Добрич изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането й.

§ 5а. (нов с решение № 31-2/22.02.2022) Кметът на Община град Добрич изготвя и издава предвидените в настоящата наредба заповеди в срок: Към датата на въвеждане на Системата за централизирано управление на „синя зона” 2022 година.

 

 

Наредбата е приета с Решение № 18-1 от 28.03.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с Решение № 24-6 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с Решение № 34-4 от 29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение № 31-2 от 22.02.2022 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила при въвеждане на системата за централизирано управление на „синя зона“ 2022.

 

 

/п/ /п/

ИВО ПЕНЧЕВ ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет Кмет на Община град Добрич