Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията

A A A
 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

.....................

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл. 21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и за терени общинска собственост с друго предназначение.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.

(4) Таксите се определят на кв.м за ден или месец.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(7) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

 
 

Чл. 25. (1) (изм. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.)
За ползване на Микропазари, с цел извършване на търговска дейност на открито за
едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката)
се заплаща такса за:

1. Централна  градска зона - обхваща площите по ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", ул.
  "България", ул. "Отец Паисий", ул. "Гоце Делчев", ул. "Даме Груев", бул. "25-ти Септември" от площад "Тракия" до входа на Градски парк, площад "Свобода". 

1.1
  работно място от 5 кв.м


  10,00 лв./ ден 
 

140,00 лв./ месец


 

2. Извън централна
  градска зона 

2.1
  работно място от 5 кв.м


 

  

9,00 лв./ ден

 

125,00 лв./ месец


 

 

(2) (изм. и доп. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) За ползване на Централен кооперативен пазар, с цел извършване на търговска дейност на открито:

1.  за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката)
  се заплаща такса за:
 

1.1  работно място от 4 кв.м на територията на закрита площадка


  


  10,00 лв./ ден
 

140,00 лв./ месец


 

1.2.   работно място от 5 кв.м на територията на открита площадка


  10,00 лв./ ден
 

140,00 лв./ месец


 

1.3.  работно място от 2 кв.м. на територията на открита площадка

 

 


 
 

5.00 лв/ден

 

70.00 лв./месец


 

2. за ползване на терени за търговия с дръвчета, се заплаща такса за:

2.1. терен от 12 кв. м.

 

 


 

12,00 лв./ ден

 

252,00 лв./ месец


 

2.2.
  терен от 6 кв.м.


 

6,00 лв./ ден

 

126.00 лв./ месец


 

 (3) За ползване на Центъра за базарна търговия по бул. „Русия", за извършване на търговска дейност на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) се заплаща такса за:

1.1
  работно място от 5 кв.м 

 

  3,00 лв./ ден
45,00 лв./ месец

 (4) Таксите по чл. 25 се събират от ОП „Общински пазари" и се внасят в общинския бюджет до 10-то
число на месеца, за който се дължат.

(5) (нова - реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) През месеците януари и февруари, ползвателите на работни места по ал.ал. 1 и 2 заплащат 70 % от дължимата такса.

(6) (нова - реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) Работните места по ал. 2, т. 1.3 се предоставят с предимство на ползватели - земеделски производители.

 

Чл. 26. Лицата с намалена трудоспособност 71% и над 71% заплащат 70% от таксите, определени в Раздел ІІ, от чл. 22 до чл. 25. 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

(п)

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ

Председател на Общински съвет