ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ в Избори за общински съветници и за кмет на 29 октомври 2023г.

A A A

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК) - Приложение №13-МИ

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023г.

Начини за подаване на заявление:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 14.10.2023 г. (събота).


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) - Приложение №17-МИ

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Начини за подаване на заявление:

- Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).


Заявление – Декларация за вписване в избирателния списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК) – Приложение №8-МИ

Заявлението-декларация се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ. Заявлението-декларация се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданите на друга държава- членка на Европейския съюз, които веднъж са подали заявление-декларация и са били включени в избирателен списък за гласуване, при следващи избори за общински съветници и за кметове се вписват служебно в избирателния списък, без да е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ново заявление-декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства. 

Заявлението се подава в Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

Срок за подаване: 18.09.2023г.(понеделник). не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се съхранява до следващите избори за общински съветници и за кмет


Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК) – Приложение №9-МИ

Заявлението се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък и желае да бъде заличен. Заявленията се подават най-късно 7 дни преди изборния ден до кмета на общината.

Начини за подаване на заявление:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

Срок за подаване: 21.10.2023г.(събота).


Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) - Приложение №7-МИ

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината.

Начини за подаване на заявление:

- в Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 21.10.2023 г. (събота).


Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК) – Приложение №10-МИ

Заявлението се подава от българси гражданин или от гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината до предизборния ден.

Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срок за подаване: 27.10.2023 г. (петък).


Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК - Приложение №11-МИ

Избиратели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по образец - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения:

Начини за подаване на заявление:

- в Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

Срок за подаване: 27.10.2023 г. (петък).


Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК) - Приложение №12-МИ

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Удостоверението се издава от кмета на общината в изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от списъка по чл. 38 ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на СИК по постоянния му адрес.

Начини за подаване на заявление:

- в Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;


 

Файлове:

Последна промяна: 11:36:07, 21 Август 2023
Свали в pdf