Заповед №1375/05.09.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци част I и част II, по избирателни секции за произвеждането на изборите за общински съмветници и за кмет на 29 октомври 2023г.

A A A

З А П О В Е Д

№ 1375

град Добрич, 05.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.24 ал.1 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, и във връзка с решение №2154-МИ/31.08.2023г.

НАРЕЖДАМ:

Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци част I и част II, по избирателни секции, за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., съгласно Приложение към настоящата заповед.

Възлагам на ръководителите на определените места за обявяване на избирателните списъци да осигурят достъп на избирателите до обявените избирателни списъци в периода на произвеждането на изборите на 29 октомври 2023 г., както и физическото опазване на избирателните списъци в четим вид до приключване на изборния процес.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калина Георгиева - секретар на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи надлежно за сведение и изпълнение, да се обяви публично – на информационното табло и на интернет страницата на Община град Добрич и да се изпрати на Общинска избирателна комисия – Добрич.

            /п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Заповед №1375/05.09.2023г. и Приложение - Места за обявяване на предварителните избирателни списъци по избирателни секции, за произвеждането на Изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 13:55:43, 5 Септември 2023
Свали в pdf