Заповед №1351/31.08.2023г. за образуване на избирателните секции на територията на Община град Добрич и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адреси за изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г.

A A A

З А П О В Е Д

№ 1351

гр. Добрич, 31.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, 3, 4, 6 и чл. 9 от Изборния кодекс, Решение № 1969-МИ от 08.08.2023г. на Централната избирателна комисия, във връзка с докладна записка с рег. № 93-18-15/25.08.2023 г. от Директор дирекция ГРОН в Община град Добрич,

НАРЕЖДАМ:

Образувам на територията на Община град Добрич 126 (сто двадесет и шест) избирателни секции за произвеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., обхватът на които е съгласно Приложение към настоящата заповед.

При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели, следва да се образуват по  една избирателна секция в “Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД, в ”Дом за стари хора” и в “Следствени арести”, при спазване изискванията на чл. 9, ал. 7, 8 и 9 от Изборния кодекс.

Утвърждавам номерацията на образуваните избирателни секции, техния обхват и адреси.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината Калина Георгиева.

Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло и на интернет страницата на Община град Добрич. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Административен съд - Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи надлежно за сведение и изпълнение и да се изпрати на Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ и на Общински избирателна комисия град Добрич.

 

           /п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Приложение към заповед №1351/31.08.2023г. - Избирателни секции- номерация, обхват, адреси

Файлове:

Последна промяна: 15:16:15, 1 Септември 2023
Свали в pdf