Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и на подвижна СИК (ПСИК) в Община град Добрич (публикувана на 15.09.2023 г.)

A A A

Изх.Рег.№51-00-13/15.09.2023 г.

 

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВОТО НА

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС

КОАЛИЦИЯ „Продължаваме промяната – Демократична България“

ПАРТИЯ „Възраждане“

ПАРТИЯ ДПС

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

ПАРТИЯ „Има такъв народ“

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и на подвижна СИК (ПСИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 75, 76, 77, 80 и 81, § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община град Добрич за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 20.09.2023 г. (сряда) в 14.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Информацията по т. „1“ и по т. „4“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес [email protected]).

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК/ПСИК, са подробно изложени в Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

 

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 14.10.2023г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. Съгласно т. 3 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните точки „1“ и „4“ - за да няма необходимост от провеждане на допълнителни консултации в случай, че бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

Приложения:

С уважение,

           /п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Файлове:

Последна промяна: 15:58:13, 15 Септември 2023
Свали в pdf