Покана до политическите партии за Консултации за състав на ОИК в изборите за общински съветници и за кмет на 29 октомври 2023г.

A A A

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВОТО НА

 

КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС

КОАЛИЦИЯ „Продължаваме промяната – Демократична България“

ПАРТИЯ „Възраждане“

ПАРТИЯ ДПС

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

ПАРТИЯ „Има такъв народ“


ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за състава на общинската избирателна комисия (ОИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на чл. 75, 76, 77, 80 и 81, § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за състав на Общинската избирателна комисия в Община град Добрич за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание и на партии и коалиции. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

 

Консултациите ще се проведат на 23.08.2023 г. (сряда) в 15.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

 

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение №1962-МИ/04.08.2023г.).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за състав на ОИК, са подробно изложени в Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

 

Приложения: Решения № 1962-МИ от 04.08.2023 г. и №1963-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК; образец на Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал.3 от ИК.

 

С уважение,

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

-  образец на Таблица-Предложение за членове на ОИК в Община град Добрич за произвеждане на избори за общински съветници и за кмет на Община град Добрич на 29.10.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 08:21:34, 17 Август 2023
Свали в pdf