9407 Приемане на данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

A A A

Заяви Е-услуга


Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение, може да изтеглите от тук.

В кои случаи се подава - декларацията се подава:

  1. при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
  2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

От кого се подава - декларацията се подава от данъчно задължените лица:

  • собственици на облагаем с данък недвижим имот,
  • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
  • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
  • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

 

Община град Добрич предоставя услугата по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

9407

Приемане на Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

14:05:16, 1 Юни 2023