9401 Приемане на данъчна декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти на територията на община Добрич.

A A A

Заяви Е-услуга


В КОИ СЛУЧАЙ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ:

Декларация се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ:

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ:

Декларацията се подава в:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.



Към декларацията се прилагат следните документи:

 • за собственост /нотариален акт, съдебно решение, договор със силата на нотариален акт, постановление и др./;
 • за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин /когато няма такъв, данъка се заплаща в отдел “Местни данъци и такси”/;
 • удостоверение за наследници за имот, придобит по наследство.

За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данък за недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си за ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация и представяне на ТЕЛК решение в 2-месечен срок.

 

Община град Добрич предоставя услугата по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

Файлове: