Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от Семейния кодекс (СК) и по право - чл.173 от СК)

A A A

Необходими за изпълнение на услугата документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларации по образец,
  3. Копие от акт за раждане,
  4. Съдебно решение за поставяне под запрещение (пълно или ограничено) на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество/за попечителство,
  5. Съдебно решение за лишаване от родителски права,
  6. Копие от смъртен акт на починали родители (за малолетни и непълнолетни),
  7. Документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг (за справка),
  8. Справка за съдимост (изисква се служебно)

 

срок за изготвяне на удостоверението: до 30 дни

такса/ цена: безплатно

 Назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител.

При постъпване на документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник или попечител, уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или попечителство, органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, като срокът тече от получаването на препис от влязло в сила съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК).

В случаите на постъпване на уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството извършва проверка и ако са налице основанията за това, назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в горепосочения срок (арг. от 155, ал. 2 СК).

Органът по настойничеството и по попечителството задължително изслушва детето при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето и взема становище от дирекция "Социално подпомагане". При учредяване на попечителство върху поставен под ограничено запрещение се изслушва и запретеният.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет. В състава на настойническия съвет могат да се включват и други подходящи лица.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител измежду горепосочените лица, които са дали писмено съгласие за това (чл. 157 СК).

При учредяване на настойничество или попечителство над дете, органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила (чл. 159, ал. 2 СК).

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родител, на настойника и попечителя се издава удостоверение за настойничество и попечителство.

 

Всяка година до края на месец февруари настойникът дава отчет за дейността си пред настойническия съвет и го представя пред органа по настойничество и попечителството. Настойникът дава отчет и при освобождаването му, както и когато органът по настойничество и попечителството поиска това (чл. 171, ал. 1 СК)

Файлове:

21:53:05, 29 Юли 2023