Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

A A A

Необходими документи:

Искане по образец

Технологична карта за извършване на услугата

Срок за издаване и Цена на услугата:

Стандартна - 2,00 лв./ бр. издава се до 7 дни

Бърза - 5,00 лв./ бр., издава се в срок до 3 дни

ТАКСАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЛАТИ ПО БАНКОВ ПЪТ НА СМЕТКА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:

IBAN: BG78UNCR70008425376568 Код за вид плащане: 44 80 07

„УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул. България 3, BIC: UNCRBGSF

Уведомяваме Ви, че при проблеми с попълването и изпращането на формуляра може да се обърнете за съдействие на ел. адрес: [email protected] или на тел: 058600395  вътр. 233.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

И С К А Н Е
за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич
Платежният документ следва да бъде сканиран и изпратен на ел. адрес: [email protected]

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: