Издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници

A A A

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Пълномощно;

- Списък на превозните средства, за които се кандидатства за издаване на разрешения и списък с данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на регистрирания търговец, но за своя сметка;

- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил;

- Документ за платена такса;

Срок за издаване на разрешението : - 14 дни

Цена : - 18.00 лв./ бр.

дубликат на разрешително за таксиметров превоз - 6,00 лв./ бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF 

Файлове:

15:32:51, 1 Април 2024