Издаване на маршрутен пропуск за движение по забранени улици

A A A

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Договор за строителство (при нужда);

- Документи, свързани с упражняване на дейността;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:

- Леки и товарни автомобили до 3,5 тона - 36,00 лв./месец

- Товарни автомобили над 3,5 тона - 72,00 лв./месец

ЦЕНАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЛАТИ ПО БАНКОВ ПЪТ НА СМЕТКА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

ДО
ЗАМ. КМЕТ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на маршрутен пропуск
Платежният документ следва да бъде сканиран и изпратен на ел. адрес: [email protected]

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: