Издаване на карта за платено паркиране на МПС, по постоянен и/или настоящ адрес в "синя зона" или в непосредствена близост

A A A

Необходими документи:

- Заявление - декларация по образец;

- Копие от регистрационен талон на МПС;

- Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с постоянен и/или настоящ адрес в „синя зона" (сверява се оригинала при подаване на документите)

- Квитанция за платена такса;

 

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена: 18.00 лв./месец/

198 лв./годишен абонамент/

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 40 00

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF 

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Раздел III

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС

Чл.23.(1) (доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за паркиране по образец (Приложение 6).

(2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 17.00 ч.

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост.

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

Чл.24.(1) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“,  към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

 (2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената цена за платено паркиране „Служебен абонамент”.

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

Чл.25. Не се допуска преотстъпване на картата на друго лице и/или МПС.

14:42:16, 1 Април 2024