Наводнения

A A A

 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАВОДНЕНИЕ

 

Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения- язовирни стени, диги и други. За разлика от други природни бедствия наводненията до голяма степен могат да се прогнозират.Това дава възможност в  много случаи предварително да се определят времето, характерът и очакваните размери на наводнението и да се вземат защитни мерки.

            Наводненията на територията на страната се пораждат преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове и интензивно снеготопене. Наводненията в някои случаи са резултат и от на не синхронизирано изпускане на води от язовири от няколко поречия, събиращи се в главна река, или аварии в резултат на техногенната дейност на човека, разрушаване на язовирни стени и др.

            В зависимост от тяхната интензивност, повторяемост и въздействия, наводненията се категоризират на:

            - малки наводнения- характеризират се с ниска интензивност и висока повторяемост-  веднъж на 10-20 години.Това са наводнения с ниска степен на риска.Такива наводнения не причиняват щети.

            - опасни наводнения – характеризират се със средна интензивност  и вероятност на поява веднъж на 20-40 години. Причиняват материални щети и представляват опасност за хората и животните.

            - силно опасни наводнения- характеризират се с голяма интензивност и вероятност на поява – веднъж на 40-80 години.Те причиняват повреди на мостове, брегоукрепителни стени по корекциите на реки, прилежащи земи, сгради и строителни конструкции.

            - опустошителни наводнения- характеризират се с голяма интензивност и вероятност на поява- веднъж на 80-150 години.Причиняват огромни материални щети и гибел на хора и животни.

            - катастрофални наводнения - характеризират се с много висока интензивност и вероятност на поява – веднъж на 150-200 години. Предизвикват катастрофални материални щети и гибел на хора и животни. При такива наводнения унищожават или силно повреждат хидротехнически и строителни съоръжения и обекти.

            Наводнение в Община град Добрич е възможно да стане при проливни дъждове или при интензивно снеготопене. На територията на общината няма изградени язовири, но само  на 4 км. източно от общината се намират 2 бр. микроязовири, които при преливане или скъсване на стена потенциално застрашават град Добрич.

            Застрашени са кварталите, които са по поречието на р. “Добричка” и ниските места в общината, вилната зона в местността “Гаази Баба” и  “Алмалии”, кв. “Иглика”, района на “Бряст –Д “АД, ТПК “Свежест” и  ДКЦ-2- Добрич” ЕООД, района на автогара Добрич и други ниски места в града.

            При наводнение населението, животните и материалните ценности от застрашеното населено място се евакуират в безопасни райони. Преди да напуснат домовете си, гражданите изключват електричеството, затварят водопроводните кранове, заключват вратите, вземат  със себе си необходимите дрехи, храна, вода, документи, медикаменти, пускат домашните животни и заедно с членовете на семейството напускат жилището и се евакуират.

            При невъзможност да се евакуират, хората отварят вратите на помещенията, където са затворени животни и птици за да могат да излязат, а те самите заемат високите етажи или покривите на сградите, дърветата или други високи места.

            Когато при наводнение се залива само част от населеното място, гражданите, животните и материалните ценности, намиращи се в застрашената зона се извеждат /извозват / и настаняват на по-високите, не застрашени от заливане райони в жилищни или обществени сгради.

            При наводнение в никакъв случай не трябва да се използват места под мостове, подлези, водостоци и други пътни съоръжение за подслоняване.

            Ако сте на път, препоръчително е водачът на МПС да спре и изчака преминаването на високите води. Незначителното понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

            Ако все пак се окажем в непозната местност или в заливна зона, правилото на безопасност е да заемете най-близките възвишения. Дори повърхностните води притежават по-голяма сила, отколкото могат да си представят повечето хора. Най – опасно е да се опитвате да ходите, да плувате или да шофирате в такива бързи води.

            След оттичане на водата е възможно отделни улици или райони да останат залети. През такива участъци не бива да се преминава. Ако все пак това е наложително, то преминаването не бива да става поединично, защото е възможно пропадане в отпушени шахти и канали, които не се забелязват от мътната вода. Преминаващите да не се движат в пакет, а на разстояние един от друг, за да може при евентуално пропадане на единия, придружаващият го да му окаже помощ или потърси съдействие.

            Освен нанесените материални щети е възможно в някои от наводнените райони вследствие на замърсяване на водата, на хранителните продукти и на труповете на умрели животни, да възникнат различни заразни заболявания, като холера, тиф и др. Затова е необходимо стриктно да се следи епидемиологичното състояние в тези райони от медицинскитe органи, своевременно да се информира застрашеното от епидемии население за вземане на превантивни мерки.

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

Община град Добрич, Дежурен по Общински съвет  за сигурност:

Телефон 058/602 724;  телефон/факс 058/605 624

Единен Европейски телефон за спешни повиквания:

Телефон 112

Областна администрация Добрич, Оперативен  дежурен по Областен съвет за сигурност:

Телефон  058/601 517

Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР, Оперативен дежурен в Оперативен център:

Телефон 058/ 622112

Телефон 058/ 658/100

Последна промяна: 13:53:07, 11 Юли 2023
Свали в pdf