Проект "Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич"

Идентификация  

  Наименование:
 
Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич 
Номер на проект:  №А12-22-31/08.05.2013 г. 
Източник на финансиране: 
 
Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд 
Срок на изпълнение: 
 
 

8.05.2013 г. - 8.05.2014 г.


 
Статус:   приключил
Описание 

  Цели: 
 

Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

1.Повишаване професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Добрич чрез подобряване на квалификацията;

2.Повишаване капацитета на служителите от общинска администрация Добрич чрез повишаване на мотивацията.  

Описание на проекта:
 

Изпълнението на проекта цели подобряване професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, а специфичните цели са насочени към повишаване професионалната компетентност на служителите чрез подобряване на квалификацията и повишаване на техния капацитет чрез повишаване на мотивацията им.
Постигането на заложените по проекта цели ще допринесе за ефективна, обърната „с лице към хората", ориентирана към потребителите на административни услуги администрация. Проектното предложение съответства на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за   реализиране на ефективни политики, за качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, тъй като акцентът се поставя върху повишаване компетентността и подобряване качеството на дейността на администрацията. Проектът е в съответствие и със специфичните
цели на ОПАК за подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация. Постигането на целите на проекта чрез реализиране на предвидените дейности ще отговори на  съвременните нужди на гражданите и бизнеса в Община град Добрич. То е предпоставка за качествено реализиране на предстоящите инвестиционни проекти, идентифицирани в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие,
които ще се изпълняват през следващия програмен период. Инвестицията в човешкия капитал ще допринесе за развитието на модерна администрация, адекватна на новите изисквания и предизвикателствата на динамично променящата се градска среда. Целта на проекта кореспондира и с целта на подприоритет 2.2. Компетентна и ефективна държавна администрация - „подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията", Приоритетна ос ІІ. 

 

Основни дейности:


 

1. Управление на проекта

2. Обучение в Института по публична администрация (ИПА)

3. Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите в ИПА)

4. Обучение за работа със специфични групи граждани (не е включено в каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ)

5. Специализирано обучение за общински служители

6. Дейности за информация и публичност 

Финансова информация
Обща стойност на проекта:  89395,68 лв. 
Размер на финансовата помощ: 89395,68 лв. 
Допълнителен финансов принос на община Добрич:
не
 
Партньори 
Партньори:  не 
Изпълнители 
Име на фирма/консорциум:

 „БЕСТРЕЙНИНГ" ООД - договор, сключен на 20.08.2013 г.

Предмет на договора:

„Чуждоезиково обучение":

1.Обучение по английски език:     

Ниво А1       за 10 души
Ниво А2       за 8 души
Ниво В1       за 6 души   
Ниво В2       за 6 души
Ниво С1       за 6 души

2.Обучение по румънски език (начално ниво)    за 3 души
3.Обучение по немски език (начално ниво)        за 2 души
 


Стойност на договора:
 

13 284 (тринадесет хиляди двеста осемдесет и четири) лева без ДДС


  Срокове: 
 

до 8 /осем/ месеца от сключване на договора 

 

Сдружение "Съюз на глухите в България" гр.София - договор, сключен на 20.08.2013 г.
 

Предмет на договора:

Обучение за работа със специфични групи граждани: "Обучение в жестомимичния език" за 6 души 

Стойност на договора:  
 
2500 лв.(две хиляди и петстотин) лева без ДДС
 
Срокове:   
 
до 8 /осем/ месеца от сключване на договора  

 

„СТРОЙЕКСПЕРТ-СЕК"
  ЕООД - договор, сключен на 26.08.2013 г.
 

Предмет на договора:

Обучение на тема: "Инвеститорски контрол на строежи и ремонти"  за 6 души
 

Стойност на договора:   
 
750 (седемстотин и петдесет) лева без ДДС.  
 

Срокове: 

до 8 /осем/ месеца от сключване на договора

 

„РААБЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД -  договор, сключен на 22.08.2013 г.
 

Предмет на договора:

Обучение на тема: "Актуални моменти в практическото прилагане на ЗУТ" за 18 души

Стойност на договора:

2 988 (две хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева без ДДС.

Срокове:

до 8 /осем/ месеца от сключване на договора 

 

„ДИДЖИ КОНСУЛТ" ЕООД -  договор, сключен на 01.10.2013 г.
 

Предмет на договора:

Обучение на тема: Обучение на тема: "Правила и практическо приложение на договори по ФИДИК" за 5 души

Стойност на договора:

4450 (Четири хиляди четиристотин и петдесет)
лева без ДДС

Срокове:

до 7 /седем/ месеца от сключване на договора 

 

 

Пресматериали 

Пресконференция: Презентации/публикации
 

Първа пресконференция: 11.06.2013 г.

презентация - дипляна - прессъобщение

Заключителна пресконференция: 28.04.2014 г.

презентация дипляна - прессъобщение

Конференция: 

Презентации/публикации
 

 

Други събития: 
Фотогалерия 

Снимки:
 

Откриване на проекта:

 

дейност 2

дейност 3

  

дейност 4

  

дейност 5

 

Заключителна пресконференция на 28.04.2014 г.:

         

Лице за контакт 

Име и телефон за връзка:  Боряна Андреева- директор АПИТО, 058/600-702


Информация по дейност 1 "Управление на проекта": Извлечение от протокол на комисията, назначена със заповед №579/20.06.2013 г. на Кмета на Община град Добрич, за определяне на изпълнители по обществена поръчка.
Информация по дейност 1 "Управление на проекта": Протокол на комисията, назначена със заповед №639/09.07.2013 г. на Кмета на Община град Добрич, за определяне на изпълнители по обществена поръчка.

Информация по дейност 1 "Управление на проекта": Протокол на комисията, назначена със заповед №838/17.09.2013 г. на Кмета на Община град Добрич, за определяне на изпълнители по обществена поръчка.

Информация за изпълнението на дейности 2, 3, 4, 5 към края на м. октомври 2013 г.

Информация за изпълнението на дейност 5 към края на м. ноември 2013 г.

Информация за изпълнение на дейностите по проекта към 31.12.2013 г.

Информация за изпълнение на дейности 3 и 4 към края на м. март 2014 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.03° C предимно облачно
Нагоре