Заповед 539/10.06.13 за местата за търговия с дини, пъпеши, зеле и тикви

З А П О В Е Д
№ 539
гр. Добрич, 10.06.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Правилника за дейността на Общинското предприятие „Общински пазари", Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на сезонни стоки на открито за 2013 година и чл.14, ал.1 от Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич

В Ъ З Л А Г А М

1. На директора на Общинско предприятие „Общински пазари" да организира за предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговията на открито със сезонни стоки на територията на град Добрич: за периода от 01.07.2013 г. до 10.10.2013 г. - дини и пъпеши и за периода от 14.10.2013 г. до 22.11.2013г. - зеле и тикви, по списъци и схеми на разполагане, утвърдени от главния архитект на града, като:
• местата за търговия с дини и пъпеши се предоставят от 17 юни 2013 г., а за зеле и тикви от 01.10.2013 г. по реда на регистриране на заявлението в деловодния дневник на общинското предприятие година съгласно правилата, определени в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич;
• разрешенията се издават в административната сграда на предприятието на Централен кооперативен пазар. Таксата за ползване на мястото в размер, определен в чл. 22, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич се заплаща при получаване на разрешителното.
• събраните приходи от тази такса да се внесат в общинския бюджет по банкова сметка: IBAN BG06SOMB91308410000644, код за вид плащане 448008 до 10 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
• на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар се изложи информация за размера на таксите, необходимите документи и срокове, както и списъците на местата, определени за търговия с дини и пъпеши и зеле и тикви на територията на града.
• последващ контрол за спазване на нормативните изисквания, както и на изискванията, установени с разрешението се упражнява от оправомощени длъжностни лица от ОП „Общински пазари".

2. На директора на Общинско предприятие „Общински пазари" да издава и подписва разрешенията за ползване на терен общинска собственост за търговия със сезонни стоки.

3. След приключване на дейностите, в срок до 15.12.2012 г. директора на ОП „Общински пазари" да изготви и представи кратък доклад за провеждането им, постигнатите резултати и съпътстващи организацията проблеми и трудности.

Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар в тридневен срок от подписването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-н Г. Кирилов - директор ОП „Общински пазари" и гл. арх. Б. Станчева.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - зам.- кмет ИРЕФ.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

(п)
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.94° C предимно облачно
Нагоре